سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 99 سوالات استخدامی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دولتی(هشتمین دوره آبان 99) +سوالات استخدامی آموزش و پرورش99 + آموزش و پرورش سوالات استخدامی سال 99 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران سوالات استخدامی سال 99 سازمان امور عشایر ایران سوالات استخدامی سال 99 اداره کل پزشکی قانونی سوالات استخدامی سال 99 وزارت جهاد کشاورزی سوالات استخدامی سال 99 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سوالات استخدامی سال 99 سازمان حفاظت محیط زیست سوالات استخدامی سال 99 سازمان هواشناسی کشور سوالات استخدامی سال 99 سازمان تبلیغات اسلامی http://pnunew.ir 2020-09-28T09:28:04+01:00 text/html 2020-09-10T15:24:13+01:00 pnunew.ir سایت تستیها سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 99 دستگاههای اجرایی (دولتی) http://pnunew.ir/post/3210 <h2>آموزش و پرورش<br>سوالات استخدامی سال 99 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران<br>سوالات استخدامی سال 99 سازمان امور عشایر ایران<br>سوالات استخدامی سال 99 اداره کل پزشکی قانونی<br>سوالات استخدامی سال 99 وزارت جهاد کشاورزی<br>سوالات استخدامی سال 99 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی<br>سوالات استخدامی سال 99 سازمان حفاظت محیط زیست<br>سوالات استخدامی سال 99 سازمان هواشناسی کشور<br>سوالات استخدامی سال 99 سازمان تبلیغات اسلامی</h2><div><div><h1><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%b1%d8%a7-2/">نمونه سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی (دولتی) (سال ۹۹)عمومی و تخصصی(جهت دانلود کلیک کنید)</a><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%b1%d8%a7-2/"><br></a></h1><div><h1><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%b1%d8%a7-2/">نمونه سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی (دولتی) (سال ۹۹)عمومی و تخصصی(جهت دانلود کلیک کنید)<br></a></h1><div><h1><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%b1%d8%a7-2/">نمونه سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی (دولتی) (سال ۹۹)عمومی و تخصصی(جهت دانلود کلیک کنید)<br></a></h1></div></div></div></div> text/html 2020-04-27T14:15:46+01:00 pnunew.ir سایت تستیها پاسخ سوالات کارگزاری آگاه http://pnunew.ir/post/3209 <h1>پاسخ سوالات کارگزاری آگاه<br></h1><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a title="پاسخ سوالات کارگزاری آگاه" data-cke-saved-href="http://failha.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87/92060" href="http://failha.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87/92060">پاسخ سوالات کارگزاری آگاه(جهت دانلود کلیک کنید)</a></h1></li></ul></div><h1>افزایش قیمت جهانی مس باعث افزایش سودآوری کدامیک از شرکت‌های بورسی زیر می‌شود؟</h1><h1>بقیه سوالات را در زیر مشاهده میکنید اگر سوالات همین می باشد ما برایتان پاسخنامه را آماده نمودیم</h1><p><br></p><p><img class="shrinkToFit" alt="http://bayanbox.ir/view/8770298928715906092/2-2-001.jpg" data-cke-saved-src="http://bayanbox.ir/view/8770298928715906092/2-2-001.jpg" src="http://bayanbox.ir/view/8770298928715906092/2-2-001.jpg" width="433" height="614"></p><div class="bx_center"><div class="mod_center"><div class="post"><div class="body space2 align"><div class="cnt post_list"><p><img class="overflowingVertical" alt="http://bayanbox.ir/view/3314968254112961993/2-2-002.jpg" data-cke-saved-src="http://bayanbox.ir/view/3314968254112961993/2-2-002.jpg" src="http://bayanbox.ir/view/3314968254112961993/2-2-002.jpg"></p></div></div></div></div><div><br><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a title="پاسخ سوالات کارگزاری آگاه" data-cke-saved-href="http://failha.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87/92060" href="http://failha.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87/92060">پاسخ سوالات کارگزاری آگاه(جهت دانلود کلیک کنید)</a></h1></li></ul></div></div><div class="footer"><div class="cnt"><div class="icons"><br></div></div></div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a title="پاسخ سوالات کارگزاری آگاه" data-cke-saved-href="http://failha.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87/92060" href="http://failha.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87/92060">پاسخ سوالات کارگزاری آگاه(جهت دانلود کلیک کنید)</a></h1><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a title="پاسخ سوالات کارگزاری آگاه" data-cke-saved-href="http://failha.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87/92060" href="http://failha.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87/92060">پاسخ سوالات کارگزاری آگاه(جهت دانلود کلیک کنید)</a></h1><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a title="پاسخ سوالات کارگزاری آگاه" data-cke-saved-href="http://failha.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87/92060" href="http://failha.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87/92060">پاسخ سوالات کارگزاری آگاه(جهت دانلود کلیک کنید)</a></h1></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><p><br></p><hr><hr><hr><h4>پاسخ سوالات کارگزاری آگاه ,پاسخ سوالات کارگزاری آگاه<br><br>,جواب آزمون کارگزاری آگاه<br><br>,جواب سوالات آزمون کارگزاری آگاه<br><br>,پاسخ سوالات جسورانه باشگاه آگاه<br><br>,جواب سوالات افتتاح حساب کارگزاری آگاه<br><br>,جواب آزمون معاملات آنلاین کارگزاری آگاه<br>,<br>,جواب سوالات ثبت نام کارگزاری آگاه<br><br>,پاسخ سوالات جسورانه باشگاه کارگزاری آگاه<br><br>,جواب آزمون معاملات آنلاین مشتریان شرکت کارگزاری آگا</h4><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a title="پاسخ سوالات کارگزاری آگاه" data-cke-saved-href="http://failha.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87/92060" href="http://failha.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87/92060">پاسخ سوالات کارگزاری آگاه(جهت دانلود کلیک کنید)</a></h1><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a title="پاسخ سوالات کارگزاری آگاه" data-cke-saved-href="http://failha.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87/92060" href="http://failha.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87/92060">پاسخ سوالات کارگزاری آگاه(جهت دانلود کلیک کنید)</a></h1></li></ul></li></ul> text/html 2020-03-30T06:06:21+01:00 pnunew.ir سایت تستیها سوالات مشاغل عملیات (ریلی) (متصدی ترافیک و سوزنبان )+پاسخ http://pnunew.ir/post/3208 <h1>سوالات مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز ۱۳۹۹(متصدی ترافیک و سوزنبان )+پاسخ</h1><h1>سوالات مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز ۱۳۹۹(متصدی ترافیک و سوزنبان</h1><h1>سوالات مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز (متصدی ترافیک و سوزنبان )</h1><h1>برای شغل متصدی ترافیک و سوزنبان:</h1><h1>نمونه سوالات مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز 1399(متصدی ترافیک و سوزنبان)</h1><h1><strong>دروس &nbsp;موجود در این کتاب&nbsp;شامل 7 درس عمومی که در آزمونهای استخدامی =&nbsp; مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:</strong></h1><h2><strong>آزمون عمومی:</strong><br><strong>1 - نمونه سوالات استخدامی&nbsp; مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز 1399(متصدی ترافیک و سوزنبان) ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب<br></strong></h2><h2><strong> 2 - نمونه سوالات استخدامی&nbsp; مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز 1399(متصدی ترافیک و سوزنبان) زبان انگلیسی - عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب<br></strong></h2><h2><strong> 3 - نمونه سوالات استخدامی&nbsp; مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز 1399(متصدی ترافیک و سوزنبان) زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب<br></strong></h2><h2><strong> 4 - نمونه سوالات استخدامی&nbsp; مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز 1399(متصدی ترافیک و سوزنبان) فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب</strong><br><strong>5 - نمونه سوالات استخدامی&nbsp; مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز 1399(متصدی ترافیک و سوزنبان) معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب<br></strong></h2><h2><strong> 6 - نمونه سوالات استخدامی&nbsp; مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز 1399(متصدی ترافیک و سوزنبان) شناخت تامین اجتماعی 300 سوال با جواب<br></strong></h2><h2><strong> 7 - نمونه سوالات استخدامی&nbsp; مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز 1399(متصدی ترافیک و سوزنبان) اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب<br></strong></h2><h2><strong> 8 -نمونه سوالات استخدامی&nbsp; مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز 1399(متصدی ترافیک و سوزنبان) استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب<br></strong></h2><hr><hr><hr><hr><h1>&nbsp;</h1><h2><strong> نمونه سوالات استخدامی&nbsp; مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز 1399(متصدی ترافیک و سوزنبان)&nbsp; </strong>ریاضی 600 سوال با جواب</h2><h2><strong> نمونه سوالات استخدامی&nbsp; مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز 1399(متصدی ترافیک و سوزنبان)&nbsp; </strong>آمار، 550 سوال با جواب</h2><h2><strong> نمونه سوالات استخدامی&nbsp; مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز 1399(متصدی ترافیک و سوزنبان)&nbsp; </strong>مبانی فیزیک،330 سوال جواب</h2><h2><strong> نمونه سوالات استخدامی&nbsp; مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز 1399(متصدی ترافیک و سوزنبان)&nbsp; </strong>مبانی مکانیک،150 سوال با جواب</h2><h2><strong> نمونه سوالات استخدامی&nbsp; مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز 1399(متصدی ترافیک و سوزنبان)&nbsp;&nbsp; </strong>مبانی برق&nbsp; 330 سوال با جواب</h2><h2><strong> نمونه سوالات استخدامی&nbsp; مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز 1399(متصدی ترافیک و سوزنبان)&nbsp; </strong>الکترونیک&nbsp; 310 سوال با جواب</h2><h2><strong> نمونه سوالات استخدامی&nbsp; مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز 1399(متصدی ترافیک و سوزنبان)&nbsp;</strong>مبانی مدیریت 450 سوال با جواب</h2><p>&nbsp;</p><div class="post-image"> <img src="http://azmon98.ir/wp-content/uploads/edd/2020/03/e16dcb0e2b214ed8ad2120ecbca01d0d-64x64.jpeg" class="attachment-widget-img size-widget-img wp-post-image" alt="" width="64" height="64"> </div> <font size="4"><b><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://azmon98.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%db%8c-2/4719" rel="bookmark" title="سوالات مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز ۱۳۹۹(متصدی ترافیک و سوزنبان )+پاسخنامه"> سوالات مشاغل عملیات (ریلی(جهت دانلود کلیک کنید)</a></font></b></font><a href="http://azmon98.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%db%8c-2/4719" rel="bookmark" title="سوالات مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز ۱۳۹۹(متصدی ترافیک و سوزنبان )+پاسخنامه"><br></a><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://azmon98.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%db%8c-2/4719" rel="bookmark" title="سوالات مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز ۱۳۹۹(متصدی ترافیک و سوزنبان )+پاسخنامه"> سوالات مشاغل عملیات (ریلی(جهت دانلود کلیک کنید)<br></a></font></b></font><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://azmon98.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%db%8c-2/4719" rel="bookmark" title="سوالات مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز ۱۳۹۹(متصدی ترافیک و سوزنبان )+پاسخنامه"></a></font></b></font><p>&nbsp;</p><h1>&nbsp;</h1> text/html 2019-11-21T04:53:42+01:00 pnunew.ir سایت تستیها دریافت كارت شركت در هفتمین آزمون استخدامی متمركز دستگاه های اجرایی كشور آبان ۱۳۹۸ http://pnunew.ir/post/3207 <div><br></div><div><br></div><div><b><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/job98armabn/kart/" title="1398/08/27" target="_blank">كارت شركت در هفتمین آزمون استخدامی متمركز دستگاه های اجرایی كشور آبان ماه سال 98 (جهت دریافت کلیک کنید</a></b></div><div><br></div><div><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/job98armabn/kart/" title="1398/08/27" target="_blank"><br> </a><div><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></div><div><div class="bshead"><div class="bshead"> <h1 style="float:right;"><a href="http://pnunew.ir/post/3206" title="سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98">سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98 جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h1> </div><div class="bshead"><br></div><div class="bshead"><br></div><div class="bshead"><br></div><div class="bshead"><br></div><div><br><div class="bshead"><div class="bshead"> <h1 style="float:right;"><a href="http://pnunew.ir/post/3205" title="سوالات استخدامی آموزش و پرورش 98">سوالات استخدامی آموزش و پرورش 98 جهت دانلود کلیک کنید <br></a></h1> </div></div></div></div></div><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansBold"> </font></b></font><h1 style="float:right;"><a href="http://golpnu.ir/post/3204" title="سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) 1398"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">,سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) 98 جهت دانلود کلیک کنید</font></a></h1><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="font-family: Tahoma;">ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبانی كه در هفتمین آزمون استخدامی متمركز دستگاه های اجرایی كشور در سال 1398 ثبت‌نام نموده‌اند، نظر این داوطلبان را به موارد ذیل معطوف می دارد:</span> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">الف‌ - نحوه‌ و زمان پرینت كارت شركت در آزمون&nbsp;</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">كارت‌ شركت در‌ آزمون‌ كلیه‌ داوطلبان‌<span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong> از روز دوشنبه 98/08/27</strong></span> برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> www.sanjesh.org </span>قرار خواهد گرفت. لذا كلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شركت‌ در آزمون‌، برای شركت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطلاع رسانی مذكور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌ای <span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>(نام، نام‌خانوادگی، كد ملی، سال تولد و ...) </strong></span>و یا اطلاعات ثبت‌نامی <span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>(شماره پرونده و كد پیگیری و ...) </strong></span>از كارت شركت در آزمون خود یك نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون و هم چنین اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامی است. <span style="color: rgb(51, 51, 153);"><strong>چنانچه داوطلبی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا كد پیگیری مورد نیاز،<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> موفق به پرینت كارت</span> شركت در آزمون خود نمی‌شود، </strong></span>لازم است با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش كشور و ورود به سیستم پاسخگویی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا كد پیگیری ثبت‌نام اقدام نماید. لازم به ذكر است این امكان برای داوطلبانی فراهم می باشد كه در سیستم پاسخگویی دارای عضویت باشند. لذا ضرورت دارد داوطلبانی كه اطلاعات فوق را مفقود نموده اند با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام نمایند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">ب‌ - درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند:</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان<span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong> مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2، 4، 5، 6، 7، 11، 12 و 15 </strong></span>(شامل نام خانوادگی، نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملی، دین، سهمیه 5 درصد ایثارگران، شاغل قراردادی (نام دستگاه)، تاریخ فارغ التحصیلی و معدل آخرین مدرك تحصیلی) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند،<span style="color: rgb(0, 51, 0);"><strong> لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذكور حداكثر تا تاریخ 98/08/30</strong></span> منحصراً به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و ب<span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>ا ورود به قسمت ویرایش اطلاعات</strong></span><strong> </strong>نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و در صورتی كه <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>نسبت به بندهای 3، 8، 9، 13، 14 و 18 </strong></span>(جنس، معلولیت، نیازمند منشی، مقطع تحصیلی، عنوان رشته تحصیلی و اولویت انتخابی) <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>تفاوتی مشاهده نمودند</strong></span> ضروری است مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» ب<span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong>ه نماینده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه </strong></span><strong>(به شرح جدول شماره 2)</strong> مراجعه نمایند.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">تذكر مهم:</span></strong></span><span style="font-family: Tahoma;"> درخصوص <strong>سهمیه 25 درصد ایثارگران (بند 10 كارت شركت در آزمون) </strong>به اطلاع می رساند؛<span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong> هیچ گونه ویرایشی برای این بند انجام نمی گیرد</strong> </span>و با توجه به هماهنگی انجام شده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، متقاضیان <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>می بایستی در تاریخ های 98/07/16 لغایت 98/07/18 اقدام به ویرایش سهمیه و شغل محل مربوطه</strong></span> می نمودند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">2- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب<strong> فاقد عكس</strong> می باشد و یا چنانچه عكس روی كارت وی دارای اشكالاتی از جمله؛ فاقد مُهر، واضح نبودن عكس و یا اشتباه عكس می باشد ضروری است ضمن همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملی یا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج»<strong> به نماینده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه تا روز قبل از برگزاری آزمون</strong> مراجعه نمایند و موضوع را پیگیری نموده تا مشكل برطرف گردد، بدیهی است در غیر این صورت فرد به عنوان متخلف تلقی می‌گردد. ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی كارت شركت در آزمون هر داوطلب براساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكمیل گردیده، در نظر گرفته شده است.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">3- داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون <span style="color: rgb(51, 153, 102);"><strong>از برگ راهنمای شركت در آزمون</strong></span> كه بر روی سایت قرار دارد<span style="color: rgb(51, 153, 102);"><strong> پرینت تهیه</strong></span><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong> </strong></span>و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">ج - آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون&nbsp;</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">نماینده این سازمان د<span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>ر روزهای سه شنبه 98/08/28 و چهارشنبه 98/08/29 </strong></span>صبح از ساعت 8:30 الی 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الی 17:00 در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. برای اطلاع آن دسته از داوطلبانی كه براساس توضیحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماینده رفع نقص كارت سازمان می گردند، شهرستانهای محل برگزاری آزمون<strong> به شرح جدول شماره 1 (مندرج در ذیل این اطلاعیه) </strong>می باشد كه آدرس و محل تشكیل باجه رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون هر شهرستان در جدول شماره 2 (مندرج در ذیل این اطلاعیه) مشخص گردیده است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">د‍ - تذكرهای‌ مهم‌&nbsp;</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون‌،<strong> اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار</strong> الزامی است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">2- فرآیند برگزاری آزمون نوبت صبح از ساعت‌ 8:30 (هشت و سی دقیقه‌) و نوبت عصر از ساعت‌ 14:30 (چهارده و سی دقیقه) <strong>روز پنجشنبه 98/08/30 </strong>می‌باشد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">3- در ورودی ِحوزه های امتحانی برای آزمون <strong>نوبت صبح رأس‌ ساعت‌ 8:00 (هشت) و برای آزمون نوبت عصر رأس‌ ساعت‌ 14:00 (چهارده) </strong>بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">4- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار، <strong>چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و یك سنجاق و یا سوزن </strong>به همراه داشته باشد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">5- داوطلبان باید<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong> از آوردن وسایل اضافی</strong></span> از جمله كیف دستی، ساك دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، كتاب، ماشین‌حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong> اكیداً خودداری نمایند.</strong></span> بدیهی است كه به همراه داشتن هر كدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط <strong>براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری </strong>كه بخشی از آن در بند «ه‍» آمده است، رفتار خواهد شد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">6- داوطلبان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآیند برگزاری برای آنها لازم است،<span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong> حداكثر تا تاریخ 98/09/07</strong></span> از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی با این سازمان مكاتبه نمایند . بدیهی است درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">ه‍ – قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">ماده 5- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">الف- ارتكاب هرگونه عملی كه موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاه های حافظه‌دار.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">1- ارائه مدرك یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شركت در آزمون.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندركاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سئوال برای تخلف در آزمون.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">3- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شركت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاه های حافظه‌دار.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سئوالات.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">و- هرگونه تغییر غیرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">ز- افشای سئوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">ح- خرید یا فروش سئوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینكه سئوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">ماده 6- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حكم به مجازات های زیر را درباره متخلفان دارند:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شركت در آزمون از یك تا ده سال بعد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">تبصره- آرای هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">ماده 7- در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه‍)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال یا حبس از یك تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاكم دادگستری معرفی می‌نمایند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">ماده 8– ارتكاب هر یك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یك گروه یا شبكه باشد، موجب تشدید مجازات می‌شود و تشكیل دهنده و سركرده گروه یا شبكه به حداكثر مجازات محكوم می‌گردد. مجازات هر یك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده برای مرتكب می‌باشد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">ماده 9- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا كمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محكوم می‌گردد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">ماده 10- در صورت محكومیت قطعی فردی به یكی از مجازات های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرك به وی خودداری خواهد نمود، و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">ماده 11- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اكتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اكتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یك یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">ماده 12- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی كه برای افزایش آمادگی داوطلبان شركت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌كند، چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسؤول آنها، علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراكز، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محكوم می‌شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">تبصره- </span></strong></span><strong><span style="font-family: Tahoma;">در مورد آموزشگاه هایی كه فاقد مجوز باشند </span></strong><span style="font-family: Tahoma;">علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">ضمناً نظر به حساسیت آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی سال 1398، مقتضی است<span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong> کلیه اخبار و اطلاعات مرتبط با تخلف و تقلب در آزمون</strong></span> صدرالاشاره را با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> www.sanjesh.org</span> <strong>( قسمت گزارش تخلف در&nbsp; &nbsp;آزمون ها) </strong>و یا صندوق پست الکترونیکی(ایمیل) به نشانی <u><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>Hefazatazmon@sanjesh.org</strong>&nbsp;</span></u> و یا با <strong>شماره تلفن های2-02636182151</strong> به اداره کل حراست و حفاظت آزمون های این سازمان منعکس نمایید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;در خاتمه اضافه می‌نماید كه داوطلبان درصورت لزوم می‌توانند سئوال یا سئوالات خود را در این خصوص از این تاریخ لغایت روز پنج شنبه 98/08/30 همه روزه به غیر از ایام تعطیل و در وقت اداری با بخش پاسخگویی اینترنتی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی <span style="color: rgb(0, 0, 255);">: www.sanjesh.org</span> و یا شماره ‌تلفن‌ 42163-021 در میان بگذارند.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><u><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;"><a href="http://92.242.195.142/NOETDownload/DownloadHandler.ashx?id=1222" target="_blank">دریافت فایل جدول شماره 1-شهرستان‌ محل‌ برگزاری هفتمین آزمون‌ استخدامی متمركز دستگاه های اجرایی كشور - سال‌ 1398 <span style="color: rgb(255, 0, 0);">فرمت PDF</span></a></span></span></strong></u></p> <p style="text-align: center;"><u><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;"><a href="http://92.242.195.142/NOETDownload/DownloadHandler.ashx?id=1223" target="_blank">دریافت فایل جدول‌ شماره‌ 2- نشانی باجه‌های رفع نقص احتمالی كارتهای شركت در هفتمین آزمون استخدامی متمركز دستگاه های اجرایی كشور - سال‌ 1398<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> فرمت PDF</span></a></span></span></strong></u></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p></div></div> text/html 2019-11-20T14:40:35+01:00 pnunew.ir سایت تستیها سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98 http://pnunew.ir/post/3206 <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته مدیریت" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa/40375" rel="bookmark">سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98 رشته مدیریت ،اقتصاد و حسابداری کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته حقوق" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/40390" rel="bookmark">سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98&nbsp; رشته حقوق کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته های فنی و مهندسی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a/40415" rel="bookmark">سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98 رشته های فنی و مهندسی کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی دسته علوم تربیتی و روانشاسی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7/40419" rel="bookmark">سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98 دسته علوم تربیتی و روانشاسی کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته های علوم پایه" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d9%87/40421" rel="bookmark">سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98 رشته های علوم پایه کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی دسته علوم اجتماعی و جغرافیا" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d8%ba/41220" rel="bookmark">سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98 دسته علوم اجتماعی و جغرافیا کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی دسته علوم کشاورزی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c/41227" rel="bookmark">سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98 دسته علوم کشاورزی کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته ریاضی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/41283" rel="bookmark">سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98 رشته ریاضی کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته های الهیات و علوم اسلامی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/41343" rel="bookmark">سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98 رشته های الهیات و علوم اسلامی کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته های دسته ادبیات و زبانهای خارجه" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88/41347" rel="bookmark">سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98 رشته های دسته ادبیات و زبانهای خارجه کلیک کنید</a></h2> </div> </div> </div> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی عمومی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c/41234" rel="bookmark">سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98 عمومی کلیک کنید</a></h2> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> text/html 2019-11-20T14:36:47+01:00 pnunew.ir سایت تستیها سوالات استخدامی آموزش و پرورش 98 http://pnunew.ir/post/3205 <h2 class="post-title"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته مدیریت" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa/40375" rel="bookmark">سوالات استخدامی آموزش و پرورش 98 رشته مدیریت ،اقتصاد و حسابداری کلیک کنید</a></span></h2> <div> <h2 class="post-title"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته حقوق" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/40390" rel="bookmark">سوالات استخدامی آموزش و پرورش 98&nbsp;&nbsp;&nbsp; رشته حقوق کلیک کنید</a></span></h2> <div> <h2 class="post-title"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته های فنی و مهندسی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a/40415" rel="bookmark">سوالات استخدامی آموزش و پرورش&nbsp; 98 رشته های فنی و مهندسی کلیک کنید</a></span></h2> <div> <h2 class="post-title"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="پیوند یکتا سوالات استخدامی دسته علوم تربیتی و روانشاسی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7/40419" rel="bookmark">سوالات استخدامی آموزش و پرورش 98 دسته علوم تربیتی و روانشاسی کلیک کنید</a></span></h2> <div> <h2 class="post-title"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته های علوم پایه" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d9%87/40421" rel="bookmark">سوالات استخدامی آموزش و پرورش&nbsp; 98 رشته های علوم پایه کلیک کنید</a></span></h2> <div> <h2 class="post-title"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="پیوند یکتا سوالات استخدامی دسته علوم اجتماعی و جغرافیا" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d8%ba/41220" rel="bookmark">سوالات استخدامی آموزش و پرورش&nbsp; 98 دسته علوم اجتماعی و جغرافیا کلیک کنید</a></span></h2> <div> <h2 class="post-title"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="پیوند یکتا سوالات استخدامی دسته علوم کشاورزی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c/41227" rel="bookmark">سوالات استخدامی آموزش و پرورش 98&nbsp; دسته علوم کشاورزی کلیک کنید</a></span></h2> <div> <h2 class="post-title"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته ریاضی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/41283" rel="bookmark">سوالات استخدامی آموزش و پرورش&nbsp; 98 رشته ریاضی کلیک کنید</a></span></h2> <div> <h2 class="post-title"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته های الهیات و علوم اسلامی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/41343" rel="bookmark">سوالات استخدامی آموزش و پرورش&nbsp; 98 رشته های الهیات و علوم اسلامی کلیک کنید</a></span></h2> <div> <h2 class="post-title"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته های دسته ادبیات و زبانهای خارجه" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88/41347" rel="bookmark">سوالات استخدامی آموزش و پرورش&nbsp; 98 رشته های دسته ادبیات و زبانهای خارجه کلیک کنید</a></span></h2> </div> </div> </div> <div> <h2 class="post-title"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="پیوند یکتا سوالات استخدامی عمومی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c/41234" rel="bookmark">سوالات استخدامی آموزش و پرورش&nbsp; 98 عمومی کلیک کنید</a></span></h2> <hr></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> text/html 2019-11-20T14:31:00+01:00 pnunew.ir سایت تستیها سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) 1398 http://pnunew.ir/post/3204 <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته مدیریت" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa/40375" rel="bookmark">سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) 1398 رشته مدیریت ،اقتصاد و حسابداری کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته حقوق" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/40390" rel="bookmark">سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) 1398&nbsp; رشته حقوق کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته های فنی و مهندسی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a/40415" rel="bookmark">سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) 1398 رشته های فنی و مهندسی کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی دسته علوم تربیتی و روانشاسی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7/40419" rel="bookmark">سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) 1398 دسته علوم تربیتی و روانشاسی کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته های علوم پایه" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d9%87/40421" rel="bookmark">سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) 1398 رشته های علوم پایه کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی دسته علوم اجتماعی و جغرافیا" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d8%ba/41220" rel="bookmark">سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) 1398 دسته علوم اجتماعی و جغرافیا کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی دسته علوم کشاورزی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c/41227" rel="bookmark">سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) 1398 دسته علوم کشاورزی کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته ریاضی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/41283" rel="bookmark">سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) 1398 رشته ریاضی کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته های الهیات و علوم اسلامی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/41343" rel="bookmark">سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) 1398 رشته های الهیات و علوم اسلامی کلیک کنید</a></h2> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی رشته های دسته ادبیات و زبانهای خارجه" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88/41347" rel="bookmark">سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) 1398 رشته های دسته ادبیات و زبانهای خارجه کلیک کنید</a></h2> </div> </div> </div> <div> <h2 class="post-title"><a title="پیوند یکتا سوالات استخدامی عمومی" href="http://baigan.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c/41234" rel="bookmark">سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) 1398 عمومی کلیک کنید</a></h2> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div><div><br></div> text/html 2019-10-03T08:06:40+01:00 pnunew.ir سایت تستیها سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی مهر ۱۳۹۸ http://pnunew.ir/post/3203 <div><br></div><div><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></div><div><div class="bshead"><div class="bshead"> <h1 style="float:right;"><a href="http://pnunew.ir/post/3206" title="سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98">سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98 جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h1> </div><div class="bshead"><br></div><div class="bshead"><br></div><div class="bshead"><br></div><div class="bshead"><br></div><div><br><div class="bshead"><div class="bshead"> <h1 style="float:right;"><a href="http://pnunew.ir/post/3205" title="سوالات استخدامی آموزش و پرورش 98">سوالات استخدامی آموزش و پرورش 98 جهت دانلود کلیک کنید <br></a></h1> </div></div></div></div></div><div><div class="bshead"><div class="bshead"><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansBold"> </font></b></font><h1 style="float:right;"><a href="http://golpnu.ir/post/3204" title="سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) 1398"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">,سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) 98 جهت دانلود کلیک کنید</font><br></a></h1> </div></div></div> text/html 2019-10-03T07:37:14+01:00 pnunew.ir سایت تستیها نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت 98 http://pnunew.ir/post/3200 <p style="">نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت 98</p><p style=""><br style=""></p><p style="">صفحه 11<br style="">جدول شماره 1- مواد امتحانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی<br style="">ردیف عنوان رشته شغلی مواد آزمون<br style="">1 کارشناس حقوقی<br style="">( (کد شغل 139<br style="">حقوق خصوصی (مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی)<br style="">حقوق جزا (جزای عمومی، جزای اختصاصی (بهاستثنای جرایم علیه اشخاص) و آیین دادرسی کیفری)<br style="">حقوق عمومی (اداری و اساسی)<br style="">2<br style="">کارشناس تحلیلگر و برنامه-<br style="">نویس سیستم<br style="">( (کد شغل 178<br style="">تحلیل و طراحی سیستم<br style="">پایگاه دادهها<br style="">زبانهای برنامهنویسی<br style="">3 کارشناس امور آموزش<br style="">( (کد شغل 1274<br style="">مدیریت و برنامهریزی آموزشی<br style="">روش تحقیق و آمار<br style="">تئوریهای مدیریت (اصول مدیریت، رفتار سازمانی، منابع انسانی)<br style="">نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی<br style="">4 کارشناس آمار موضوعی<br style="">( (کد شغل 1276<br style="">مفاهیم و روشهای آماری<br style="">احتمال و کاربرد آن<br style="">رگرسیون<br style="">روشهای نمونهگیری<br style="">5 کارشناس امور پژوهشی<br style="">( (کد شغل 1277<br style="">روش تحقیق<br style="">سنجش و ارزشیابی آموزشی<br style="">آمار و کاربرد آن در علوم انسانی<br style="">نظریههای جامعهشناسی و جامعهشناسی سازمانها<br style="">6 کتابدار<br style="">( (کد شغل 1287<br style="">مبانی علم اطلاعات و دانششناسی<br style="">آمار، روش تحقیق و آیین نگارش<br style="">سازماندهی اطلاعات (فهرستنویسی توصیفی، تحلیلی و رایانهای، ردهبندی، نمایهسازی و چکیدهنویسی)<br style="">منابع و خدمات مرجع (منابع مرجع عمومی و تخصصی، اصول خدمات مرجع)<br style="">فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (مبانی رایانه، فنّاوریهای وب، پایگاه داده، طراحی و مدیریت وبگاه، کتابخوانی<br style="">دیجیتال، نرمافزارهای کتابخانهای)<br style="">مدیریت اطلاعات و دانش (مدیریت کتابخانهها و مراکز اطلاعاتی، مدیریت مجموعه، مدیریت دانش، علمسنجی،<br style="">سواد اطلاعاتی، بازاریابی خدمات اطلاعاتی)<br style="">7 کارشناس راه و ساختمان<br style="">( (کد شغل 1307<br style="">( 19 و 21 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ، مقررات ملّی ساختمان (مباحث 2<br style="">ایستایی، مقاومت مصالح، روسازی راه و آییننامه 2800<br style="">8 مهندسی تأسیسات<br style="">( (کد شغل 2341<br style="">تهویه مطبوع تابستانی<br style="">تأسیسات حرارت مرکزی<br style="">تأسیسات بهداشتی و الکتریکی ساختمان<br style="">تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان<br style="">9<br style="">کارشناس پذیرش و مدارک<br style="">پزشکی<br style="">( (کد شغل 2472<br style="">کدگذاری دادههای سلامت<br style="">فنّاوری اطلاعات سلامت<br style="">آمار بیمارستانی و شاخصهای بهداشتی<br style="">اصطلاحات پزشکی<br style="">بیماریشناسی<br style="">مدیریت اطلاعات سلامت<br style="">10 کارشناس هوشبری<br style="">( (کد شغل 2505<br style="">اصول و روشهای بیهوشی<br style="">بیماریشناسی<br style="">فارماکولوژی<br style="">مراقبتهای ویژه<br style="">11 برنامهنویس سیستم<br style="">( (کد شغل 3002<br style="">تحلیل و طراحی سیستم<br style="">پایگاه دادهها<br style="">زبانهای برنامهنویسی<br style="">12 حسابدار<br style="">( (کد شغل 3029<br style="">حسابداری مالی<br style="">حسابداری دولتی<br style="">بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات<br style="">مدیریت مالی<br style="">13 کارشناس امور اداری<br style="">( (کد شغل 3111<br style="">مبانی سازمان و مدیریت<br style="">مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی<br style="">مدیریت تحول سازمانی<br style="">قوانین مدیریت خدمات کشوری، کار و تأمین اجتماعی<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""12<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""12<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""12<br style="">صفحه 12<br style="">ادامه جدول شماره 1- مواد امتحانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی<br style="">ردیف عنوان رشته شغلی مواد آزمون<br style="">14 کارشناس امور آموزشی 12<br style="">( (کد شغل 3126<br style="">مدیریت و برنامهریزی آموزشی<br style="">روش تحقیق و آمار<br style="">تئوریهای مدیریت (اصول مدیریت، رفتار سازمانی، منابع انسانی)<br style="">نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی<br style="">15 کارشناس امور مالی<br style="">( (کد شغل 3133<br style="">حسابداری مالی<br style="">حسابداری دولتی<br style="">بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات<br style="">مدیریت مالی<br style="">16 کارشناس برنامه و بودجه<br style="">( (کد شغل 3145<br style="">اقتصاد کلان و مالیه عمومی<br style="">اصول حسابداری 1 و 2<br style="">تئوریهای مدیریت<br style="">بودجهریزی و حسابداری دولتی<br style="">17 کارشناس تحلیلگر سیستم<br style="">( (کد 3150<br style="">C++ برنامهنویسی پیشرفته<br style="">مهندسی نرمافزار<br style="">شبکههای کامپیوتری و امنیت شبکه<br style="">پایگاه دادهها<br style="">18<br style="">کارشناس راه، ساختمان و<br style="">شهرسازی 1<br style="">( (کد شغل 3167<br style="">( 19 و 21 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ، مقررات ملّی ساختمان (مباحث 2<br style="">ایستایی، مقاومت مصالح، روسازی راه و آییننامه 2800<br style="">19 کارشناس روابطعمومی<br style="">( (کد 3170<br style="">اصول روابطعمومی<br style="">مبانی ارتباطات جمعی<br style="">مبانی سازمان و مدیریت<br style="">آیین نگارش در روزنامهنگاری و روابطعمومی<br style="">20 کارشناس شبکه<br style="">( (کد شغل 3175<br style="">شبکههای کامپیوتری<br style="">امنیت شبکه<br style="">سیستمعامل<br style="">مدارهای منطقی و الکترونیکی<br style="">معماری کامپیوتر<br style="">21 کارگزین<br style="">( (کد شغل 3190<br style="">تئوریهای مدیریت و تجزیهوتحلیل سیستمها<br style="">مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی<br style="">روانشناسی صنعتی و سازمانی<br style="">قوانین مدیریت خدمات کشوری، کار و تأمین اجتماعی<br style="">22 متصدی امور دفتری<br style="">( (کد شغل 3209<br style="">مبانی علم اقتصاد<br style="">مبانی رفتار سازمانی<br style="">مدیریت منابع انسانی<br style="">مالیه عمومی و بودجهریزی<br style="">مبانی روانشناسی<br style="">مبانی جامعهشناسی<br style="">23 مهندس برق<br style="">( (کد شغل 3217<br style="">مدار الکتریکی 1 و 2<br style="">ماشینهای الکتریکی 1 و 2<br style="">الکترونیک 1 و 2<br style="">بررسی سیستمهای قدرت 1<br style="">24 مهندس تأسیسات<br style="">( (کد شغل 3223<br style="">تهویه مطبوع تابستانی<br style="">تأسیسات حرارت مرکزی<br style="">تأسیسات بهداشتی و الکتریکی ساختمان<br style="">تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان<br style="">25 کارشناس امور آموزشی<br style="">( (کد شغل 3489<br style="">مدیریت و برنامهریزی آموزشی<br style="">روش تحقیق و آمار<br style="">تئوریهای مدیریت (اصول مدیریت، رفتار سازمانی، منابع انسانی)<br style="">نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""13<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""13<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""13<br style="">صفحه 13<br style="">ادامه جدول شماره 1- مواد امتحانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی<br style="">ردیف عنوان رشته شغلی مواد آزمون<br style="">26 دندانپزشک<br style="">( (کد 12439<br style="">بیماریهای دهان، فک و صورت<br style="">جراحی دهان، فک و صورت<br style="">رادیولوژی دهان، فک و صورت<br style="">سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی<br style="">پریو<br style="">دندانپزشکی کودکان<br style="">27 پرستار<br style="">( (کد شغل 12462<br style="">مادران و نوزادان&nbsp; کودکان<br style="">روان پرستاری<br style="">بهداشت جامعه<br style="">بخشهای ویژه<br style="">مدیریت<br style="">داخلی جراحی<br style="">28 ماما<br style="">( (کد شغل 12467<br style="">بارداری و زایمان 1 تا 4<br style="">بیماریهای زنان و ناباروری<br style="">بهداشت مادر و کودک<br style="">نوزادان<br style="">جنینشناسی<br style="">29 کارشناس اتاق عمل<br style="">( (کد شغل 12468<br style="">تکنیک و اصول کار در اتاق عمل<br style="">تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوقتخصصی<br style="">بیماریهای داخلی و جراحی<br style="">بیهوشی و احیای قلبی ریوی<br style="">مدیریت در اتاق عمل (قبل، حین عمل و بعد از عمل)<br style="">30 کاردان اتاق عمل<br style="">( (کد شغل 12469<br style="">تکنیک و اصول کار در اتاق عمل<br style="">تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوقتخصصی<br style="">بیماریهای داخلی و جراحی، بیهوشی و احیای قلبی ریوی<br style="">31 کاردان هوشبری<br style="">( (کد شغل 12470<br style="">اصول بیهوشی<br style="">روشهای بیهوشی<br style="">داروشناسی بیهوشی<br style="">بیماریهای داخلی و جراحی<br style="">مراقبتهای پس از بیهوشی<br style="">32 کارشناس بهداشت محیط<br style="">( (کد شغل 12476<br style="">تکنولوژی آب (شیمی و میکروبیولوژی، توزیع، انتقال و تصفیه) و فاضلاب (شیمی و میکروبیولوژی، جمعآوری و<br style="">تصفیه)<br style="">آلودگی هوا و کنترل آن و مواد زائد جامد<br style="">کلیات بهداشت محیط (بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، بهداشت پرتوها، سروصدا و مبارزه با<br style="">ناقلین)<br style="">33 کارشناس بهداشت حرفهای<br style="">( (کد شغل 12478<br style="">شناسایی عوامل فیزیکی زیانآور محیط کار<br style="">شناسایی عوامل شیمیایی زیانآور محیط کار و نمونهبرداری از آلایندههای محیطی و تجزیه نمونهها<br style="">مهندسی فاکتورهای انسانی<br style="">سمشناسی شغلی و بیماریهای ناشی از کار<br style="">ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسک<br style="">34<br style="">کاردان پیشگیری و مبارزه با<br style="">بیماریها<br style="">( (کد شغل 12479<br style="">اصول و کلیات خدمات بهداشتی (بهداشت محیط، بهداشت دهان و دندان، بهداشت سالمندان، بهداشت روان،<br style="">حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، نظام عرضه خدمات)<br style="">اصول تغذیه و بهداشت مواد غذایی<br style="">ایمنسازی (جدیدترین برنامه ایمنسازی کشوری)<br style="">آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی<br style="">آمار زیستی و اصول کلیات اپیدمیولوژی<br style="">اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر&nbsp; اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران<br style="">35<br style="">کارشناس پیشگیری و مبارزه با<br style="">بیماریها<br style="">( (کد شغل 12480<br style="">اصول و کلیات خدمات بهداشتی (ایمنسازی، بهداشت محیط، بهداشت حرفهای، بهداشت سالمندان، بهداشت روان،<br style="">تغذیه و بهداشت مواد غذایی، نظام عرضه خدمات)<br style="">آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی<br style="">آمار زیستی، اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق<br style="">اصول مدیریت و برنامهریزی بهداشتی و کلیات پزشکی<br style="">اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر&nbsp; اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""14<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""14<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""14<br style="">صفحه 14<br style="">ادامه جدول شماره 1- مواد امتحانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی<br style="">ردیف عنوان رشته شغلی مواد آزمون<br style="">36 کارشناس بهداشت خانواده<br style="">( (کد شغل 12482<br style="">اصول و کلیات خدمات بهداشتی (ایمنسازی، بهداشت محیط، بهداشت حرفهای، بهداشت دهان و دندان، بهداشت<br style="">سالمندان، بهداشت مدارس، نظام عرضه خدمات)<br style="">بهداشت مادر و کودک و باروری<br style="">اصول مدیریت و برنامهریزی بهداشتی<br style="">آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی<br style="">آمار زیستی، اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق<br style="">37 کاردان پرتوشناسی<br style="">( (کد شغل 12484<br style="">فیزیک رادیولوژی تشخیصی<br style="">فیزیک پرتوها<br style="">رادیوبیولوژی و حفاظت<br style="">تکنیکهای رادیوگرافی<br style="">ثبت و نمایش تصویر<br style="">38<br style="">کارشناس پرتوشناسی<br style="">(رادیولوژی)<br style="">( (کد شغل 12485<br style="">فیزیک رادیولوژی تشخیصی<br style="">فیزیک پرتوها<br style="">رادیوبیولوژی و حفاظت<br style="">تکنیکهای رادیوگرافی<br style="">مواد حاجب و ثبت و نمایش تصویر<br style="">39<br style="">کارشناس آزمایشگاه تشخیص<br style="">طبی<br style="">( (کد شغل 12487<br style="">بیوشیمی و بیوشیمی بالینی<br style="">خونشناسی و بانک خون<br style="">میکروبیولوژی (ویروس، باکتری، قارچ، انگل)<br style="">ایمونولوژی و سرولوژی<br style="">نمونهبرداری و مدیریت آزمایشگاه و ایمنی در آزمایشگاه<br style="">40 کارشناس امور اجرایی سلامت<br style="">( (کد شغل 12490<br style="">اصول و مبانی مدیریت، برنامهریزی و رفتار سازمانی<br style="">سازمان و مدیریت نظام سلامت ایران و بیمارستان<br style="">مدیریت مالی، حسابداری و اقتصاد سلامت<br style="">کلیات خدمات بهداشتی<br style="">41 کارشناس بیناییسنجی<br style="">( (کد شغل 12497<br style="">آنومالی دید دوچشمی<br style="">کلیات اپتومتری<br style="">بیماریهای چشمی<br style="">عدسی تماسی<br style="">اپتومتری کودکان<br style="">عینک طبی<br style="">42 کارشناس شنواییسنجی<br style="">( (کد شغل 12498<br style="">آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل<br style="">شنواییشناسی تشخیصی<br style="">شنواییشناسی توانبخشی<br style="">شنواییشناسی کودکان<br style="">43 کارشناس تجهیزات پزشکی<br style="">( (کد شغل 12502<br style="">زبان تخصصی مهندسی پزشکی<br style="">ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات مهندسی)<br style="">مدارهای الکتریکی 1 و 2<br style="">الکترونیک 1 و 2<br style="">تجزیهوتحلیل سیستمها و مقدمهای بر مهندسی پزشکی زیستی<br style="">تجهیزات عمومی بیمارستانها و حفاظت الکتریکی در سیستمهای بیمارستانی<br style="">44 پزشک عمومی<br style="">( (کد شغل 12504<br style="">بیماریهای داخلی، عفونی، روانپزشکی<br style="">جراحی عمومی و زنان و زایمان<br style="">بیماریهای کودکان<br style="">آمار حیاتی و اصول اپیدمیولوژی<br style="">اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر<br style="">45 کارشناس هوشبری<br style="">( (کد شغل 12505<br style="">اصول و روشهای بیهوشی<br style="">بیماریشناسی<br style="">فارماکولوژی<br style="">مراقبتهای ویژه<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""15<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""15<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""15<br style="">صفحه 15<br style="">ادامه جدول شماره 1- مواد امتحانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی<br style="">ردیف عنوان رشته شغلی مواد آزمون<br style="">46 کارآزمای اقتصاد سلامت<br style="">( (کد شغل 12533<br style="">اقتصاد خرد و کلان<br style="">آمار حیاتی و اپیدمیولوژی<br style="">اقتصاد سلامت<br style="">اصول خدمات بهداشتی<br style="">سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در ایران<br style="">47 مددکار بهداشتی و درمانی<br style="">( (کد شغل 12537<br style="">مبانی و نظریههای جامعهشناسی<br style="">مبانی توانبخشی<br style="">مددکاری اجتماعی<br style="">آسیبشناسی اجتماعی<br style="">48 پزشک متخصص (قلب و عروق)<br style="">( (کد شغل 13003<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی<br style="">Heart Disease / Braunwald/ W.B. Saunders/ 11th Edition / 2018)<br style="">49<br style="">پزشک متخصص (جراح<br style="">ارتوپدی)<br style="">( (کد شغل 13006<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی<br style="">ارتوپدی بالغین و تکنیکهای جراحی و ستون فقرات:<br style="">Campbelle's Operative Orthopedics/ S. Terry Canale/ Mosby/ 2017<br style="">ارتوپدی اطفال:<br style="">Tachdjian's Pediatric Orthopaedics/ J.A. Herring/ Sunders/ 2015<br style="">شکستگیهای اطفال و بالغین:<br style="">Rockwood &amp; Green Fractures in Adults/ R. Bucholz./ 2015<br style="">Rockwood &amp; Green Fractures in children/ J. Beaty,<br style="">J.Kasser/ Lippincott/ 15th edition/ 2015<br style="">2آکادمی آمریکا  8<br style="">Ortho's &amp; Prosthosis/ AAOS<br style="">Gray's Anatomy/ آخرین چاپ<br style="">مباحث مربوط به اندامها و ستون فقرات)<br style="">50 پزشک متخصص (اطفال)<br style="">( (کد شغل 13007<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی<br style="">Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / W.B. Saunders / 2016<br style="">Handbook of Breastfeeding for Physicians / American Academy of Pediatrics/ آخرین<br style="">چاپ<br style="">مراقبتهای ادغامیافته ناخوشیهای اطفال 1395 (Mana Notebook)<br style="">راهنمای جامع مراقبتهای ادغامیافته کودک سالم 1393<br style="">دفترچه راهنمای واکسیناسیون کشوری، 1394<br style="">درسنامه مراقبتهای حیاتی و احیای پیشرفته کودکان&nbsp; تألیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی&nbsp; اداره سلامت<br style="">کودکان&nbsp; سال 1394<br style="">درسنامه احیای نوزاد&nbsp; Textbook (NRP)&nbsp; انجمن پزشکان نوزادان ایران با همکاری اداره سلامت نوزادان&nbsp; سال<br style="">(1393<br style="">51<br style="">پزشک متخصص (اطفال&nbsp; فوق<br style="">تخصصی نوزادان)<br style="">( (کد شغل 13008<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی<br style="">Fanar off 2014 neonatal perinatal medicine<br style="">gomella 2013 neonatology<br style="">cloherty manual of neonatology 2013<br style="">Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / W.B. Saunders / فقط بخش نوزادان / 2016<br style="">Handbook of Breastfeeding for Physicians / American Academy of Pediatrics آخرین<br style="">چاپ<br style="">دفترچه راهنمای واکسیناسیون کشوری، 1394<br style="">درسنامه احیای نوزاد&nbsp; Textbook (NRP)&nbsp; انجمن پزشکان نوزادان ایران با همکاری اداره سلامت نوزادان&nbsp; سال<br style="">(1393<br style="">52 پزشک متخصص (بیهوشی)<br style="">( (کد شغل 13012<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی<br style="">Anesthesia/ R.D Miller/ 8th / Churchill Livingstone/2015 Anesthesia and Co-existing<br style="">Disease/ Robert K. Stoelting et al/ 2018<br style="">Text book of Critical Care/ Fink/ 2017)<br style="">53 پزشک متخصص (پاتولوژی)<br style="">( (کد شغل 13014<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی<br style="">Pathologic Basis of Disease / Robbins &amp; Cotran / Elsevier Saunders/2015<br style="">Ackerman’s Surgical Pathology/ Rasai &amp; Ackerman / Mosby/ 10th edition / 2011<br style="">Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods/ Richard<br style="">Mcpherson Matthew. Pincus / Elsevier Saunders / 22th edition / 2017)<br style="">54<br style="">پزشک متخصص (جراحی<br style="">عمومی)<br style="">( (کد شغل 13015<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی<br style="">Schwartz Principles of Surgery / McGraw-Hill / 2015<br style="">Maingot / 2012<br style="">Sabiston Textbook of Surgery / Saunders / 2017<br style="">Zollinger’s Atlas of Surgical Operations / 2011)<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""16<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""16<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""16<br style="">صفحه 16<br style="">ادامه جدول شماره 1- مواد امتحانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی<br style="">ردیف عنوان رشته شغلی مواد آزمون<br style="">55 پزشک متخصص (رادیولوژی)<br style="">( (کد شغل 13020<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی<br style="">Fundamentals of Diagnostic Radiology/ Brant and Helms/ 2012<br style="">Diagnostic ultrasound/CM Rumack/2018<br style="">Whole Body CT and M.R.I/ John Haaga/ 2017 Musculos keletal Imaging,<br style="">The Requisites / Manaster, May and Disler / 2013<br style="">Sectional Anatomy for Imaging Professionals / Kelley and Petersen / 2013<br style="">The essential Physics of medical imaging Jerrold T.Bushberg 2012)<br style="">56 پزشک متخصص (روانپزشک)<br style="">( (کد شغل 13021<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی<br style="">Comprehensive Textbook of Psychiatry / Sadock Benjamin J, Virginia A . Sadock ,<br style="">and Ruiz P. Kaplan &amp; Sadock / 10 th edition / 2017<br style="">Synopsis of Psychiatry, behavioral sciences/clinical psychiatry, eleventh edition, 2015<br style="">Textbook of Descriptive Psychopatology, fifth edition, Femi Oyebode, 2015 (Sims’<br style="">Symptoms in the Mind).<br style="">مصوب مجمع عمومی انجمن علمی روانپزشکان ایران که در « منشور اخلاق حرفهای روانپزشکی در ایران، ویراست اول&nbsp; 1394 »<br style="">سایت انجمن در دسترس میباشد.<br style="">4 و 5 از کتاب قانون و روانپزشکی، تألیف دکتر سیدمهدی صابری، چاپ 1394 ، از انتشارات سازمان پزشکی ،3 ،2 ، فصول 1<br style="">قانونی کشور)<br style="">57<br style="">پزشک متخصص (زنان و<br style="">زایمان)<br style="">( (کد شغل 13022<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی<br style="">Williams Obstetrics/ 23th edition/ MC. Graw Hill/ 2018<br style="">Telinde’s (operative gynecology)/ 12th edition/ Williams and Wilkins/ 2015<br style="">Clinical Gynecology Endocrinology and Infertility (Sperrof)/ Williams &amp; Wilkins/<br style="">2011<br style="">Berek &amp; Novak’s Gynecology/ 15th edition/ Williams and Wilkins/ 2012)<br style="">58 داروساز<br style="">( (کد شغل 13035<br style="">داروشناسی و سمشناسی<br style="">فارماسیوتیکس<br style="">فارماکوگنوزی<br style="">دارودرمانی بیماریها<br style="">59<br style="">کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و<br style="">بهداشتی<br style="">( (کد شغل 13104<br style="">میکروبیولوژی اختصاصی (باکتری، ویروس، انگل و قارچشناسی)<br style="">روشهای آزمایشگاهی کنترل کیفی (غذا، دارو و فراوردههای بیولوژیکی)<br style="">ایمنی و کلینیکال پاتولوژی<br style="">نمونهبرداری و مدیریت آزمایشگاه<br style="">60 کارشناس تغذیه<br style="">( (کد شغل 13154<br style="">تغذیه اساسی<br style="">رژیم درمانی (با تأکید بر رژیم درمانی در بخش مراقبتهای ویژه، بیماریهای کلیوی، دیالیز، پیوند، سوختگی و<br style="">بیماریهای متابولیک)<br style="">تغذیه در دورانهای مختلف زندگی و بیماریهای ناشی از سوءتغذیه<br style="">بررسی وضعیت تغذیه<br style="">فرایندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستانها<br style="">61 مسئول خدمات مالی 1<br style="">( (کد شغل 13213<br style="">حسابداری دولتی<br style="">حسابداری مالی<br style="">بودجه<br style="">مدیریت مالی<br style="">62<br style="">پزشک متخصص (طب<br style="">اورژانس)<br style="">( (کد شغل 13356<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی <br style="">Rosen’s Emergency medicine concepts and clinical practice 9th edition)<br style="">63 کارشناس امور دانشجویان<br style="">( (کد شغل 13358<br style="">آسیبشناسی اجتماعی<br style="">روش تحقیق<br style="">اصول و مبانی مدیریت<br style="">مبانی روانشناسی<br style="">مدیریت رفتار سازمانی<br style="">روابطعمومی<br style="">64 کارشناس پزشکی هستهای<br style="">( (کد شغل 13363<br style="">فیزیک پرتوشناسی تشخیصی و رادیواکتیویته<br style="">روشهای اختصاصی پزشکی هستهای<br style="">شناخت دستگاههای پزشکی هستهای<br style="">رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها و دزیمتری پرتوها<br style="">داروسازی هستهای (رادیوفارماسی)<br style="">اصول و مبانی رادیولوژی تشخیصی و تصویربرداری مقطعی در پزشکی هستهای<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""17<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""17<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""17<br style="">صفحه 17<br style="">ادامه جدول شماره 1- مواد امتحانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی<br style="">ردیف عنوان رشته شغلی مواد آزمون<br style="">65 کارشناس سمعی و بصری<br style="">( (کد شغل 13364<br style="">تکنولوژی آموزشی<br style="">چندرسانهایهای آموزشی<br style="">نرمافزارهای کاربردی آموزشی<br style="">کاربرد تجهیزات دیجیتال فیلمبرداری و تدوین فیلم<br style="">برنامهنویسی کامپیوتر<br style="">66<br style="">پزشک متخصص (جراحی<br style="">مجاری ادراری و<br style="">تناسلی(اورولوژی))<br style="">( (کد شغل 13365<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی <br style="">کتاب جامع اورولوژی ایران/ مؤلفین: دکتر ناصر سیمفروش، دکتر اکبر نورعلیزاده، دکتر محمدحسین سلطانی/ انتشارات<br style="">تیمورزاده&nbsp; نشر طبیب/ ویراست سوم&nbsp; 1396<br style="">،34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،21 ،20 ،19 ،16 ،15 ،14 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ، شماره فصول: 1<br style="">،75 ،74 ،73 ،70 ،69 ،66 ،63 ،61 ،56 ،55 ،54 ،52 ،49 ، 47 ضمیمه، 48 ،44 ،42،43 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35<br style="">( 85 و 86 ،83 ،81 ،77 ،76<br style="">67 کاردان بهداشت خانواده<br style="">( (کد شغل 13370<br style="">اصول و کلیات خدمات بهداشتی 1 (نظام عرضه خدمات، بهداشت مادر و کودک، بهداشت دهان و دندان)<br style="">اصول و کلیات خدمات بهداشتی 2 (بهداشت مدارس، بهداشت محیط و بهداشت روان)<br style="">آمار زیستی و اصول کلیات اپیدمیولوژی<br style="">آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی<br style="">ایمنسازی (جدیدترین برنامه ایمنسازی کشوری)<br style="">اصول تغذیه<br style="">اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران<br style="">68 کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی<br style="">( (کد شغل 13375<br style="">بیوشیمی و بیوشیمی بالینی<br style="">خونشناسی و بانک خون<br style="">میکروبیولوژی (ویروس، باکتری، قارچ و انگل)<br style="">ایمونولوژی و سرولوژی و ایمنی در آزمایشگاه<br style="">69<br style="">پزشک متخصص (بیماریهای<br style="">عفونی)<br style="">( (کد شغل 13382<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی<br style="">Mandell’s Principles and Practice of Infectious Diseases/ Churchill livingstone / 2015)<br style="">70<br style="">پزشک متخصص (بیماریهای<br style="">مغز و اعصاب)<br style="">( (کد شغل 13384<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی<br style="">Adam’s and Victor’s Principles of Neurology /10th edition /2014<br style="">Merritt’s Neurology /13th edition /2016<br style="">DeMyer’s The neurologic examination, A Programmed text/ /7th Edition /2017<br style="">71<br style="">پزشک متخصص (جراح و<br style="">متخصص چشم)<br style="">( (کد شغل 13386<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی&nbsp; تمام فصول جلد 1 تا 13 کتابهای آکادمی چشم پزشکی آمریکا سال انتشار<br style="">( 2018&nbsp; 2017<br style="">72<br style="">پزشک متخصص (جراح مغز و<br style="">اعصاب)<br style="">( (کد شغل 13387<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی<br style="">Youmans Neurological Surgery / Richard Winn / W.B. Saunders / 2017<br style="">Merritt’s Textbook of Neurology / 13 th Edition / Rowland LP. / Williams &amp; Wilkins<br style="">/ 2016<br style="">Textbook of Medical Physiology / Guyton AC./ W.B. Saunders 2016<br style="">Gray’s Clinical Neuro Anatomy / 2011)<br style="">73<br style="">پزشک متخصص (بیماریهای<br style="">داخلی)<br style="">( (کد شغل 13388<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی<br style="">Harrison's Principles of Internal Medicine/ Braunwald, Eugene/ Mc Graw Hill/ 2015)<br style="">74 پزشک متخصص (پوست)<br style="">( (کد شغل 13389<br style="">مجموعه دروس (اخلاق پزشکی <br style="">Bolognia-Dermatology/Bolognia/Masby/3rd Edition/2012)<br style="">75<br style="">کارشناس بالینی فوریتهای<br style="">پزشکی<br style="">( (کد شغل 13394<br style="">فارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس، آمبولانس و داروهای تجویزی از راه ورید<br style="">اورژانسهای ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از آن<br style="">اورژانسهای داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آن<br style="">موارد ویژه (اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی)<br style="">احیای مقدماتی و پیشرفته، تجویز داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاههای مورد لزوم<br style="">76<br style="">کاردان بالینی فوریتهای<br style="">پزشکی<br style="">( (کد شغل 13395<br style="">آناتومی، فیزیولوژی و فارماکولوژی<br style="">فرایند عملیات، ارزیابی بیمار، تروما و آشنایی با حرارت ترومایی، تصادفات، حوادث غیرمترقبه و اورژانس محیطی<br style="">اورژانسهای پزشکی شامل بیماری قلبی، مغزی و ریوی، کاهش هوشیاری و دیابت و سایر اورژانسها<br style="">اقدامات حیاتی پایه و پیشرفته و دستگاه شوک خودکار و سایر دستگاههای مورد لزوم<br style="">77 کارآزمای هماهنگی اورژانس 115<br style="">( (کد شغل 13400<br style="">داروها و تجهیزات پزشکی در آمبولانس<br style="">و پاسخ حوزه سلامت در حوادث و بلایا National Response Framework (NRF)<br style="">احیای مقدماتی و پیشرفته، طریقه استفاده از داروها و دستگاه شوک در احیا<br style="">&nbsp;آییننامه پوشش فراگیر فوریتهای MCMC و EOC فرایندهای ارائه خدمات اورژانس پیشبیمارستانی و نقش<br style="">پزشکی پیشبیمارستانی<br style="">تدوین برنامه استراتژیک (تعاریف و اجزا)&nbsp; بهرهوری و تدوین شاخص اندازهگیری ارزیابی عملکرد<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""18<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""18<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""18<br style="">صفحه 18<br style="">ادامه جدول شماره 1- مواد امتحانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی<br style="">ردیف عنوان رشته شغلی مواد آزمون<br style="">78 پزشک اورژانس 115<br style="">( (کد شغل 13401<br style="">داروها و تجهیزات پزشکی در آمبولانس<br style="">National Response&nbsp; MCMC و EOC فرایندهای ارائه خدمات اورژانس پیشبیمارستانی و نقش<br style="">Framework (NRF)<br style="">اورژانس بیماریهای داخلی، کاهش هوشیاری و برخورد با اورژانسهای داخلی،<br style="">اورژانسهای تروما، تریاژ در صحنه و حوادث دستهجمعی و بحران<br style="">گروههای خاص (اطفال، سالمندان و زنان باردار) و اورژانسهای محیطی<br style="">احیای مقدماتی و پیشرفته، طریقه استفاده از داروها و دستگاه شوک در احیا<br style="">79 کارشناس تریاژ تلفنی<br style="">( (کد شغل 13402<br style="">شکایات شایع اورژانس و نحوه برخورد با آنها<br style="">کاهش هوشیاری و بررسی عوامل ایجاد آن<br style="">برخورد با بیمار ترومایی و نیمهترومایی، گروههای خاص و اورژانسهای محیطی<br style="">آشنایی با احیای مقدماتی و نحوه آموزش احیا از طریق تلفن<br style="">80 مربی خدمات بهداشتی<br style="">( (کد شغل 13404<br style="">کلیات خدمات بهداشتی<br style="">آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی<br style="">برنامهریزی آموزشی، مهارتها و فنون تدریس<br style="">نظام ارائه خدمات سلامت و ارزشیابی در راستای توسعه منابع انسانی<br style="">81 کارشناس سلامت روان<br style="">( (کد شغل 13407<br style="">آسیبشناسی روانی<br style="">ارزیابی و تشخیص<br style="">رویکردهای مختلف در رواندرمانی<br style="">نظریههای شخصیت و مبانی روانشناسی<br style="">82<br style="">کارشناس حشرهشناسی و مبارزه<br style="">با ناقلین<br style="">( (کد شغل 13411<br style="">زیستشناسی عمومی و میکروبیولوژی<br style="">حشرهشناسی عمومی<br style="">بیماریهای منتقله از طریق بندپایان و سایر ناقلین<br style="">روشهای مبارزه با بندپایان و جوندگان<br style="">83 کارشناس توانبخشی فیزیکی<br style="">( (کد شغل 13418<br style="">الکتروتراپی<br style="">تمرین درمانی (مباحث عمومی و تخصصی)<br style="">بیومکانیک و کینزیولوژی<br style="">فیزیوتراپی در بیماریها (ارتوپدی، بیماریهای داخلی، روماتیسمی و اعصاب)<br style="">ارزشیابی و اندازهگیری<br style="">ارتز و پروتز<br style="">84<br style="">کارشناس فنّاوری اطلاعات<br style="">سلامت<br style="">( (کد شغل 13430<br style="">مدیریت اطلاعات بهداشتی<br style="">فنّاوری اطلاعات و کامپیوتر<br style="">کدگذاری و طبقهبندی بیماری<br style="">اصطلاحات و کلیات پزشکی<br style="">85<br style="">کاردان فنّاوری اطلاعات<br style="">سلامت<br style="">( (کد شغل 13431<br style="">مدیریت اطلاعات سلامت<br style="">فنّاوری اطلاعات و کامپیوتر<br style="">کدگذاری و طبقهبندی بیماریها<br style="">اصطلاحات و کلیات پزشکی<br style="">آمار و شاخصهای پزشکی<br style="">86 کارشناس ارتباطات و عملیات<br style="">( (کد شغل 13432<br style="">فارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس، آمبولانس و داروهای تجویزی از راه ورید<br style="">اورژانسهای ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از آن<br style="">اورژانسهای داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آن<br style="">موارد ویژه (اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی)<br style="">احیای مقدماتی و پیشرفته، تجویز داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاههای مورد لزوم<br style="">87<br style="">کارشناس پرتودرمانی<br style="">(رادیوتراپی)<br style="">( (کد شغل 13439<br style="">فیزیک پرتوشناسی تشخیصی و رادیواکتیویته<br style="">روشهای اختصاصی پزشکی هستهای<br style="">شناخت دستگاههای پزشکی هستهای<br style="">رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها و دزیمتری پرتوها<br style="">داروسازی هستهای (رادیوفارماسی)<br style="">اصول و مبانی رادیولوژی تشخیصی و تصویربرداری مقطعی در پزشکی هستهای<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""19<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""19<br style="">""failha.com"telegram"09119196822""19</p><p style=""><br style=""></p><ul style=""><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><font style="" size="5"><b style=""><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b9%d9%84/54926" title="نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت (علوم پزشکی ) سال ۱۳۹۸" style="">جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت (علوم پزشکی ) سال 98 کلیک کنید </a></b></font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <div id="text-3" class="widget_wrapper background_widget_wrapper shadow_contects_min widget_text" style=""> <div class="widget_content " style=""> <div class="textwidget" style=""> <p style="" align="center"><br style=""></p> <p style="" align="center"><br style=""></p> <p style="" align="center"><a href="http://failha.com/?p=52671" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style=""><img src="http://failha.com/wp-content/uploads/96-1.gif" style="" width="350" height="50" border="0"></a></p> <p style="" align="center"><br style=""></p></div></div></div></li></ul> text/html 2019-08-06T06:22:21+01:00 pnunew.ir سایت تستیها نمونه سوالات مصاحبه حضوری دانشگاه فرهنگیان http://pnunew.ir/post/3199 <div><br></div><div>نمونه سوالات مصاحبه حضوری دانشگاه فرهنگیان</div><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><font size="4"><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87/50096" title="نمونه سوالات مصاحبه حضوری دانشگاه فرهنگیان">نمونه سوالات مصاحبه حضوری دانشگاه فرهنگیان (جهت دانلود کلیک کنید )<br></a></font></li></ul></div> text/html 2019-07-23T03:04:49+01:00 pnunew.ir سایت تستیها سوالات مصاحبه استخدامی شرکت های وابسته وزارت نیرو 98 http://pnunew.ir/post/3198 <font face="Mihan-Yekan"> </font><p><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><h2><font face="Mihan-Yekan"><span style="background-color: #99cc00; color: #ff0000;">سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو </span></font></h2><font face="Mihan-Yekan"> </font><h1><font face="Mihan-Yekan">نمونه سوالات استخدامی&nbsp; شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو</font></h1><font face="Mihan-Yekan"> </font><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2> <font face="Mihan-Yekan"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a/48668" title="سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو ۹۸">سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو )(حهت دانلود کلبک کنید)</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a/48668" title="سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو ۹۸"><br></a></font> </h2></li></ul><font face="Mihan-Yekan"> </font><div> <div> <ul><li> <h2><font face="Mihan-Yekan"><strong>درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید</strong></font></h2> </li></ul> </div> </div><font face="Mihan-Yekan"> </font><p><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><p><font face="Mihan-Yekan">سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو&nbsp; <br></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><p><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a/48668" title="سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو ۹۸">سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو )(حهت دانلود کلبک کنید)</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a/48668" title="سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو ۹۸"><br></a></font></h2><p><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p> <h2><font face="Mihan-Yekan"><span style="background-color: #99cc00; color: #ff0000;">سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو </span></font></h2> <h1><font face="Mihan-Yekan">نمونه سوالات استخدامی&nbsp; شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو</font></h1> </li><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2> <font face="Mihan-Yekan"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a/48668" title="سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو ۹۸">سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو )(حهت دانلود کلبک کنید)</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a/48668" title="سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو ۹۸"><br></a></font> </h2></li></ul><font face="Mihan-Yekan"> </font><div> <div> <ul><li> <h2><font face="Mihan-Yekan"><strong>درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید</strong></font></h2> </li></ul> </div> </div><font face="Mihan-Yekan"> </font><p><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><p><font face="Mihan-Yekan">سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو&nbsp; <br></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><p><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a/48668" title="سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو ۹۸">سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو )(حهت دانلود کلبک کنید)<br></a></font></h2></li></ul> text/html 2019-07-12T06:18:35+01:00 pnunew.ir سایت تستیها سوالات استخدامی شرکتی علوم پزشکی ابن سینا همدان – 98 http://pnunew.ir/post/3197 <h4 class="iran_c_heading">شگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان – 20 تیر&nbsp;98</h4> <b> </b><p><b>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ابن سینا همدان در نظر دارد به منظور جذب و بکارگیری نیروهای مورد نیاز تعداد 96 نفر را در قالب قرارداد&nbsp;کار معین در اجرای مجوزهای شماره 209/905/د مورخه 97/2/18 و 209/3378/د مورخه 97/5/20و 209/1548/د مورخه 98/3/7 معاونت محترم توسعه&nbsp;مدیریت و منابع وزارت متبوع از بین افراد واجدالشرایط با اخذ امتحان کتبی و مصاحبه تخصصی پس از طی مراحل گزینش بکارگیری نماید.(م الف581)</b></p> <p><br></p> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2/47967" title="سوالات استخدامی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان – ۱۳۹۸">سوالات استخدامی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان –(جهت دانلود کلیک کنید</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2/47967" title="سوالات استخدامی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان – ۱۳۹۸"><br></a> </h1></li></ul> <p><b><br></b></p> <p><br></p> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2/47967" title="سوالات استخدامی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان – ۱۳۹۸">سوالات استخدامی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان –(جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h1></li></ul> <b> </b><blockquote><p><b><span style="color: #008000">&gt; شرایط عمومی</span></b></p></blockquote> <b> </b><p><b>1/1 -تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی.<br> 2/1 -داشتن تابعیت ایران.<br> 3/1 -داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران) تا&nbsp;تاریخ آزمون.<br> نکته) دارندگان کارت معافیت پزشکی مجاز به انتخاب رشته شغلی نگهبان نخواهند بود.<br> 4/1 -عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان.<br> 5/1 -عدم سابقه محکومیت جزایی موثر .<br> 6/1 -نداشتن منع اشتغال دردستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی .<br> 7/1 -داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته&nbsp;و بازخرید خدمت باشند.<br> 8/1 -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .<br> 9/1 -داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام میشوند&nbsp;بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه.</b></p> <b> </b><blockquote><p><b><span style="color: #008000">&gt;شرایط اختصاصی</span></b></p></blockquote> <b> </b><p><b>1/2 – شرایط سنی<br> داشتن حدافل 18 سال و حداکثر 26 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و&nbsp;داشتن حداکثر 30 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی که فاقد&nbsp;هرگونه&nbsp; سابقه قابل احتساب مطابق دستورالعمل می باشد ، داشتن حداکثر 45 سال تمام برای&nbsp;دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تا تاریخ آزمون .<br> نکته 1 : چنانچه متقاضیان در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس دارای سابقه بیمه&nbsp;قابل احتساب مطابق دستور العمل باشند هر سال سابقه بیمه به حداکثر سن تا سقف 35 سال اضافه می گردد.<br> نکته 2 : برای رشته شغلی سرایدار حداکثر سن برای دارندگان سوابق بیمه قابل احتساب&nbsp;مطابق دستور العمل حداکثر 30 سال و برای افراد فاقد سوابق بیمه قابل احتساب 26 سال&nbsp;میباشد.<br> نکته 3 : مدت خدمت سربازی به حداکثر سن مندرج در نکته 1 و 2 اضافه خواهد شد.<br> نکته 4 : مدت خدمت مقرر طرح اجباری به حداکثر سن متقاضیان مشمول خدمت طرح&nbsp;اضافه خواهد شد .<br></b> <b><span style="color: #ff6600">تبصره:</span> موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.<br> الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ 1359/6/31 لغایت&nbsp;1367/5/29 )به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین&nbsp;مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق&nbsp;علیه باطل.<br> ب) جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد&nbsp;(25 %) و بالاتر، همسر و فرزندان یک‌ سال و بالای یک‌سال اسارت و رزمندگان(با حداقل شش<br> ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.<br> ج) خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پنج درصد( 25 %) همسر و&nbsp;فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت تا میزان 5 سال .<br> چ) برای مشاغل قرارداد کار معین داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و&nbsp;سایر موسسات تابعه وزارت متبوع و یا سایر شرکتهای پیمانکارتامین و نیرو طرف قرارداد آنها&nbsp;(در قالب خرید خدمات نیروی انسانی) به خدمت اشتغال دارند به میزان خدمت غیر رسمی&nbsp;آنها تا سقف 15 سال و در صورت قطع همکاری در تاریخ آزمون تا سقف 5 سال با رعایت محدودیت سنی مندرج در بند 1/2 از شرایط اختصاصی .<br> (در هر حال مجموع سنوات ارفاقی قابل محاسبه در شرایط سنی اعم از سنوات ارفاقی مربوط&nbsp;به ایثارگران و یا سنوات قابل احتساب خدمات غیر رسمی و یا تلفیقی از هر دو مورد ، در رشته&nbsp;شغلی سرایدار حداکثر تا 30 سال سن و در مقاطع تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس حداکثر تا&nbsp;35 سال سن لحاظ و مدت خدمت انجام شده سربازی و طرح مقرر اجباری برای مشمولین به&nbsp;حداکثر سن متقاضیان پیشگفت افزوده خواهد شد&nbsp;.)<br> ح) سابقه مشمولین موضوع تبصره 1 ماده 32 آیین نامه اداری و استخدامی حداکثر بمدت 5&nbsp;سال قابل محاسبه می باشد.<br> 2/2 -مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان طرح اجباری می بایست دارای معافیت یا&nbsp;گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.<br></b> <b><span style="color: #ff6600">تبصره 1</span> -در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره 100/854 مورخ 93/7/16&nbsp;نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال&nbsp;گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید.<br> ضمنا داوطلبانی که تا تاریخ آخرین روز ثبت نام طرح موظفی خود را به پایان نرسانده و موفق&nbsp;به دریافت گواهی پایان الیحه نباشند مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بود.</b></p> <b> </b><blockquote><p><b><span style="color: #008000">&gt; نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز</span></b></p></blockquote> <b> </b><p><b>1/3 -متقاضیان واجد شرایط می توانند <span style="color: #ff6600">از تاریخ 98/4/22 روز (شنبه) حداکثر لغایت ساعت&nbsp;24 روز (پنجشنبه) مورخ 1398/4/27</span>&nbsp;نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی&nbsp;سامانه آزمون&nbsp;دانشگاه علوم پزشکی همدان&nbsp;اقدام نمایند.</b></p> <b> </b><div class="row" style="margin-bottom: 8px"> <div class="col-md-12" style="padding: 0 15px"> <div class="model5_main"><b><span style="color: #808080"><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #ff6600">+&nbsp;<span style="color: #808080">جهت دانلود</span></span></span></span><span style="color: #ff6600"><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #ff6600">&nbsp;نمونه سوالات استخدامی</span></span><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #ff6600">&nbsp;دانشگاه های علوم پزشکی</span></span></span><span style="color: #808080"><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #ff6600"><span style="color: #ff6600">&nbsp;همراه با پاسخنامه&nbsp;اینجا کلیک نمایید</span><br> +&nbsp;</span><span style="color: #808080">جهت سفارش&nbsp;پستی<span style="color: #ff6600">&nbsp;کتاب 500 صفحه ای&nbsp;</span>نمونه سوالات&nbsp;10 سال اخیر&nbsp;آزمون های استخدامی&nbsp;اینجا کلیک نمایید<br> </span><span style="color: #ff6600">+&nbsp;</span><span style="color: #808080">جهت سفارش&nbsp;پستی<span style="color: #ff6600">&nbsp;کتاب&nbsp;آموزشی&nbsp;7 درس عمومی</span>&nbsp;استخدامی&nbsp;(به همراه سوالات 97) اینجا کلیک نمایید</span><span style="color: #808080"><br> </span><span style="color: #ff6600">+&nbsp;<span style="color: #808080">جهت دانلود&nbsp;رایگان&nbsp;نمونه سوالات استخدام دانشگاه های علوم پزشکی&nbsp;اینجا کلیک نمایید&nbsp;(بدون&nbsp;پاسخنامه)</span></span></span></span></b></div> </div> </div> <b> </b><blockquote> <p><b><span style="color: #008000">&nbsp;&gt; مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی</span></b></p> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2/47967" title="سوالات استخدامی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان – ۱۳۹۸">سوالات استخدامی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان –(جهت دانلود کلیک </a></h1></li></ul></blockquote> text/html 2019-07-04T04:45:35+01:00 pnunew.ir سایت تستیها سوالات ثبتنام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتشنشانی شهـــرداریهای 98 http://pnunew.ir/post/3193 <p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتشنشانی شهـــرداریهای کشور، بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شــرکت در امتحان مذکور میرســاند، با توجه به اعلام ســازمان شــهرداریها و دهیاریهای کشــور، اصــلاحات و اضافات ذیل در سامانه ثبت نام صورت گرفته است.<br> کلیه داوطلبان می توانند در مهلت باقیمانده تا پایان مدت ثبت نام، پس از مطالعه دقیق دفتــــــرچه راهنمای ثبتنام و همچنین مندرجات این اصــلاحیه و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به ســامانه ثبت نام این آزمون مراجعه و نسبت به ثبتنام در امتحان مذکور اقدام نمایند و یا اگر قبلا ثبت نام کرده اند ضمن مراجعه به پروفایل خود در صورت تمایل نسبت به ویرایش آن اقدام نمایند.<br> لازم به ذکر است مهلت تعیین شده برای ثبت نام ۱۹/۴/۱۳۹۸ و ویرایش اطلاعات تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۸ میباشد. برای دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و شرایط بر روی لینک زیر کلیک نمایید<br></b></font></p> <h1><a data-cke-saved-href="http://www.yon.ir/pAEQj" href="http://www.yon.ir/pAEQj" target="_blank"><span style="font-family:cursive"><span style="color:red"><strong>yon.ir/pAEQj</strong></span></span></a></h1> <p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>⬅️متقاضیان محترم برای مشاهده صفحه استخدام آتش نشانی به لینک زیر مراجعه نمایند.<br></b></font></p><h1><a data-cke-saved-href="http://www.yon.ir/pAEQj" href="http://www.yon.ir/pAEQj" target="_blank"><span style="font-family:cursive"><span style="color:red"><strong>yon.ir/pAEQj</strong></span></span></a></h1> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>۱ .در مشخصات شهرستان و یا شهر شغل محلهای زیر تغییرات ایجاد شده است :<br> – استانداری استان خراسان رضوی<br> ردیف ۱۳۳۹ ،نام شهرستان از «خواف» به «تربت جام» و نام شهر از «سنگان» به «صالحآباد» تغییر پیدا کرده است.<br> ردیف ۱۳۴۰ ،نام شهرستان از «خواف» به «تربت جام» تغییر پیدا کرده است.<br> ردیف ۱۳۵۳ ،نام شهرستان از «مشهد» به «بردسکن» تغییر پیدا کرده است.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>۲ .در ظرفیت شغل محلهای زیر، تغییرات ایجاد شده است :<br> – استانداری استان کرمانشاه<br> ظرفیت ردیف ۱۶۱۲ ،شغل محل «آتشنشان» در «شهر کرمانشاه» ۵۰ نفر مرد در سهمیه آزاد و ۲۰ نفر مرد در سهمیه<br> ۲۵ درصد ایثارگران میباشد.<br> ظرفیت ردیف ۱۶۳۲ ،شغل محل «راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین» در «شهر کرمانشاه» ۲۰ نفر مرد در سهمیه آزاد و<br> ۱۰ نفر مرد در سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران میباشد.<br> – استانداری استان اصفهان<br> ظرفیت ردیف ۱۰۹۸ ،شغل محل «آتشنشان» در «شهر مشکات» صرفًا ۱ نفر مرد در سهمیه آزاد میباشد.<br> ظرفیت ردیف ۱۱۲۴ ،شغل محل «راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین» در «شهر مشکات» ۱ نفر مرد در سهمیه آزاد و ۱ نفر<br> مرد در سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران میباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>۳ .تذکر مهم :<br> مفاد آزمون عملی (صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون) برای کلیه مشاغل اعم از آتشنشان، راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین، کاردان آتشنشان و کارشناس آتشنشان یکسان میباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font face="cursive"><b><span style="color: #008000;"><span style="color: #008000;">جهت دانلود اصلاحیه دفترچه آزمون استخدام سازمان آتش نشانی اینجا کلیک نمایید</span></span></b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><hr> <font face="cursive"><b> </b></font><h4 class="iran_c_heading"><font face="cursive">استخدام مشاغل عملیات آتش نشانی در شهرداری استانها – 5 تیر 98</font></h4> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>به استناد سهمیه استخدامی&nbsp;شماره 711304 مورخ 1397/12/19 سازمان اداری و استخدامی کشور و مجوز شماره 2257 مورخ&nbsp;98/1/25 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، به منظور تامین نیروی انسانی&nbsp;مورد نیاز مشاغل آتشنشانی شهرداری های سراسر&nbsp;کشور، آزمون استخدامی&nbsp;کتبی&nbsp;و عملی&nbsp;برای انتخاب افراد واجد شرایط بر اساس مندرجات این دفترچه راهنما برگزار میگردد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>ثبت نام دز آزمون<span style="color: #ff6600;"> از روز دوشنبه 10 تیرماه</span>&nbsp;آغاز و&nbsp;زمان خرید توکن(پرداخت هزینه ثبت‌نام) تا پایان روز 18 تیر ماه فعال میباشد. آخرین مهلت ثبت‌نام&nbsp;در آزمون <span style="color: #ff6600;">تا پایان روز چهارشنبه 19</span> تیرماه میباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff0000;">لینک ثبت نام در انتهای آگهی درج شده است.</span></b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><blockquote><p><font face="cursive"><b><span style="color: #008000;">&gt; شرایط عمومی داوطلبان</span></b></font></p></blockquote> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>1 .داشتن تابعیت ایران<br> 2 .دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی&nbsp;غیرپزشکی<br> 3 .دارا بودن مدرک تحصیلی طبق جدول شرایط احراز رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدامی<br> 4 .عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی<br> 5 .نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر<br> 6 .نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی<br> 7 .داشتن سلامت جسمانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام میشود (طبق تأئید مراجع پزشکی)<br> 8 .اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران<br> 9 .التزام به قانون اساسی&nbsp;جمهوری اسلامی ایران<br> 10 .به استناد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت یا بازنشسته باشند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><blockquote><p><font face="cursive"><b><span style="color: #008000;">&gt; شرایط اختصاصی داوطلبان</span></b></font></p></blockquote> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>1 .دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک برای متقاضیان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین و دارا بودن گواهینامه پایه دو یا پایه سه برای متقاضیان رشته شغلی آتشنشان و کاردان آتشنشان در زمان ثبت نام<br> 2 .دارا بودن حداقل 18 و حداکثر 30 سال سن با مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم، داشتن حداقل 18 و حداکثر 35 سال سن با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر<br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تبصره 1:</span> جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، به استناد تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، از شرط حداکثر سن معاف میباشند. سایر مشمولین سهمیه 25 درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام در آزمون، بر اساس تبصره 2 همین ماده، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده در این دفترچه میباشند، در غیراین صورت از سایر فرایندهای استخدام حذف خواهند شد.<br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تبصره 2:</span> موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر در بند 2 اضافه خواهد شد:<br> – پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال<br> – داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><blockquote><p><font face="cursive"><b><span style="color: #008000;">&gt;&nbsp;مدت خدمت ضرورت</span></b></font></p></blockquote> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>– داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر (1)</span> : ملاک عمل در محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه تحصیلی میباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر (2)</span> : ملاک عمل برای زمان دریافت کارت پایان خدمت و گواهینامه رانندگی، آخرین روز ثبت نام میباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر (3)</span> : ملاک عمل برای محاسبه سن افراد، روز شروع ثبت نام آزمون میباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><blockquote><p><font face="cursive"><b><span style="color: #008000;">&gt; مواد آزمون</span></b></font></p></blockquote> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b><span style="color: #800000;">الف- مواد آزمون عمومی مواد آزمون عمومی برای تمامی مشاغل عبارتند از :</span></b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>1 .فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)<br> 2 .ریاضی و آمار مقدماتی<br> 3 .زبان و ادبیات فارسی<br> 4 .معارف اسلامی<br> 5 .زبان انگلیسی عمومی<br> 6 .اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی<br> 7 .هوش و توانمندی های عمومی<br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تبصره:</span> اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوال های معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b><span style="color: #800000;">ب- مواد آزمون تخصصی</span></b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>1 .مدیریت بحران<br> 2 .ایمنی حوادث و آتش سوزی<br> 3 .پیشگیری از بروز و گسترش حریق<br> 4 .آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار(HSE)<br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر 1 :</span> سطح سوالات به تناسب شغل انتخابی داوطلبین خواهد بود.<br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر 2 :</span> کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینهای با ضریب یک (1) می باشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><div class="row" style="margin-bottom: 8px;"> <div class="col-md-12" style="padding: 0 15px;"> <div class="model5_main"> <font face="cursive"><b><span style="font-size: 10pt; color: #616161;"><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت دانلود</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">نمونه&nbsp;سوالات&nbsp;عمومی و تخصصی</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">استخدام&nbsp;سازمان آتش نشانی</span><span style="color: #808080;">&nbsp;اینجا کلیک نمایید</span></span></span><br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت سفارش&nbsp;پستی</span><span style="color: #ff6600;">&nbsp;کتاب 500 صفحه ای</span>&nbsp;<span style="color: #808080;">نمونه سوالات&nbsp;10 سال اخیر&nbsp;آزمون های استخدامی&nbsp;اینجا کلیک نمایید</span><br> </span><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت سفارش&nbsp;پستی</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">کتاب&nbsp;آموزشی&nbsp;7 درس عمومی</span>&nbsp;<span style="color: #808080;">استخدامی&nbsp;(به همراه سوالات 96) اینجا کلیک نمایید</span></span><span style="color: #616161;"><br> </span><span style="color: #ff6600;">+</span><span style="color: #808080;">&nbsp;</span><span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت دانلود نمونه&nbsp;</span><span style="color: #ff6600;">سوالات&nbsp;عمومی و تخصصی استخدام شهرداری‌ها</span><span style="color: #616161;">&nbsp;</span><span style="color: #808080;">اینجا کلیک نمایید</span></span></span></b></font> </div> </div> </div> <font face="cursive"><b> </b></font><blockquote><p><font face="cursive"><b><span style="color: #008000;">&gt; امتیازات و سهمیه های قانونی</span></b></font></p></blockquote> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>الف) سهمیه ایثارگران: در اجرای ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، 30 درصد از سهمیه های مشخص شده در هر استان به شرح ذیل به استخدام ایثارگران تعلق می گیرد : 1 ) ایثارگران سهمیه بیست و پنج (25) درصد شامل:</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><table style="height: 179px;" width="682"> <tbody> <tr> <td style="width: 672.386px;"><font face="cursive"><b>جانبازان</b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 672.386px;"><font face="cursive"><b>آزادگان</b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 672.386px;"><font face="cursive"><b>همسر و فرزندان شهدا</b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 672.386px;"><font face="cursive"><b>همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر</b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 672.386px;"><font face="cursive"><b>همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت</b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 672.386px;"><font face="cursive"><b>خواهر و برادر شهید</b></font></td> </tr> </tbody> </table> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تبصره :</span> کسب حد نصاب نمره آزمون علمی برای مشمولین این بند الزامی نمیباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>2 ) ایثارگران سهمیه پنج (5) درصد شامل:</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><table style="height: 115px;" width="670"> <tbody> <tr> <td style="width: 660.568px;"><font face="cursive"><b>رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها</b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 660.568px;"><font face="cursive"><b>همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها</b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 660.568px;"><font face="cursive"><b>فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد</b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 660.568px;"><font face="cursive"><b>فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت</b></font></td> </tr> </tbody> </table> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b><span style="color: #ff0000;">تذکرات:</span></b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>1 .مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :<br> – معاونت نیروی انسانی هر یک از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود<br> – معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل<br> – معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;"> تبصره :</span> سه چهارم مدت خدمت موظف در جبهه(کادر ثابت یا وظیفه) نیز با تأیید مراجع ذیصلاح از نظر شرط سنی به عنوان خدمت داوطلبانه محسوب خواهد شد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>2 .در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امورایثارگران و براساس ضوابط تعیین شده توسط بنیاد یاد شده صورت خواهد پذیرفت.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>3 .بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران در آگهی استخدام مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است. داوطلبان ایثارگر تأیید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور&nbsp; صرفا باید شغل محل های مشخص شده در سهمیه ایثارگران را انتخاب نمایند. ضمناً این سهمیه قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر محفوظ خواهد ماند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>4 .ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی حداقل 25 درصد موضوع ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از سهمیه مزبور بایستی وضعیت شغلی آنان در سیستم سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) الزاماً بیکار ثبت شده باشد. لذا ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی مورد نظر در زمان ثبت نام بایستی در صورت لزوم از طریق بنیاد محل پرونده، نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی خود و اصلاح آن اقدام نمایند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>5 .مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی 5 درصد سایر ایثارگران نمیباشند. به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر میتواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نماید. بدیهی است در این صورت مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود ً صرفا باید شغل مشخص شده برای آنان را در این آگهی انتخاب نمایند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>6 .چنانچه مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، وفق ضوابط جاری بنیاد شهید و امورایثارگران، در اولویت یا شمول سهمیه مذکور قرار نگیرند، مجاز به انتخاب شغل محل های مشخص شده برای سهمیه یادشده نمیباشند و در صورت انتخاب شغل محل های مذکور توسط داوطلبان ذکر شده، انتخاب آنها کان لم یکن تلقی شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>7 .آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که با کسب حدنصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد آزمون استخدامی پذیرفته میشوند، میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط حداکثر سن بهرهمند گردند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>8 .ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی 5 درصد جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته به خود، باید در زمان انتخاب شغل محل (از بین شغل محلهای سهمیه آزاد)، شغل محل هایی را انتخاب نمایند که ظرفیت مورد نیاز آن شغل محل ها بیش از یک نفر باشد و همچنین جزء مشاغل مشخص شده برای سهمیه 25 درصد ایثارگران نباشد. بدیهی است استفاده از سهمیه ایثارگران پنج درصد صرفاً در مشاغلی اعمال میگردد که ظرفیت پذیرش آنها بیش از یک نفر باشد(در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً براساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت). این سهمیه نیز قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه مذکور محفوظ خواهد ماند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تبصره)</span> استخدام سایر ایثارگران خارج از سهمیه 30 درصد از طریق رقابت با سایر داوطلبان انجام خواهد شد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>3 )پنج درصد سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین ماده 48 قانون پنج درصد سهمیه استخدامی به مشمولین ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی «فرزندان کارکنان شهید، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزاده» در همان شهرداری (اعم از شاغل، فوت شده، بازنشسته و یا از کارافتاده) که واجد شرایط عمومی استخدام باشند و آن شغل دارای ظرفیت بیش از یک نفر باشد و همچنین جزء مشاغل مشخص شده برای سهمیه 25 درصد ایثارگران نباشد، تخصیص مییابد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تبصره:</span> کسب حد نصاب نمره آزمون علمی برای مشمولین این بند الزامی نمیباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>ب) سهمیه معلولین: معلولین به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل و برخورداری از توانایی جسمی متناسب با شغل مورد نظر، در صورت کسب نمره حدنصاب قبولی به ترتیب نمره مکتسبه از سه درصد (3 %) سهمیه قانونی برخوردار میگردند. معلولین مشمول سهمیه 3 درصد جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته خود، باید در زمان انتخاب شغل محل،(از بین شغل محلهای سهمیه آزاد) شغل محلهایی را انتخاب نمایند که تعداد مورد نیاز (ظرفیت) آن شغل محلها بیش از یک نفر باشد. در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً براساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت. سهمیه مذکور قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل باقیمانده ظرفیت این سهمیه محفوظ خواهد ماند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;"> تذکر :</span> معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که جهت آن استخدام میشوند را داشته باشند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><blockquote> <p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #008000;">&gt; مراحل ثبت نام</span></b></font></p> </blockquote> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>ثبت نام به صورت اینترنتی<span style="color: #ff6600;"> از روز دوشنبه 10 تیرماه سال 1398</span> انجام خواهد شد. داوطلب متقاضی استخدام باید در زمان ثبت نام در آزمون، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>الف) تهیه فایل اسکن شده از مدارک :<br> 1 .عکس پرسنلی : داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی در اختیار داشته باشد :<br> – عکس 4*3 (تمام رخ) که در سال جاری گرفته شده باشد<br> – با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 200*300 پیکسل و حداکثر 300*400 پیکسل باشد<br> – تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد<br> – حجم فایل ذخیره شده باید حداقل 15 کیلوبایت و حداکثر 70 کیلوبایت باشد<br> – حاشیه های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد<br> – حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>تذکر (1) : اسکن و استفاده از عکس روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نیست و لازم است داوطلبان از اصل عکس پرسنلی و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>تذکر (2) :عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر (3):</span> در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطلشده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد. لازم به ذکر است با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای استخدامی قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام می کنند رخ داده است، تاکید می گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجام می دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.<br> 2 .کارت ملی<br> 3.صفحه اول شناسنامه<br> *4 .مدرک تحصیلی<br> *5.گواهینامه رانندگی<br> *6 .کارت پایان خدمت/معافیت دائم غیرپزشکی(صرفاً جهت آقایان)<br> 7 .مدارک لازم برای استفاده از سهمیه ایثارگران 5 درصد و یا معلولین عادی<br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر(1) :&nbsp;</span>داوطلب باید تصویر اسکن شده از مدارک ذکر شده در بندهای 2 تا 5 را با در نظر گرفتن مشخصات زیر آماده نموده و در هنگام ثبتنام به صورت فایل با فرمت JPG در سامانه بارگذاری نماید.<br> – تصویر با وضوح و کیفیت لازم باشد؛<br> – حداقل 30 کیلوبایت و حداکثر 200 کیلوبایت باشد؛<br> – حاشیه های زائد حذف و ترجیحاً رنگی باشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>*<span style="color: #ff6600;"> تذکر (2)</span>: داوطلبانی که تا آخرین روز ثبت نام فارغ التحصیل گردیده و یا خدمت آنها به پایان خواهد رسید، در صورت کسب حد نصاب نمره لازم و قرار گرفتن در سقف 3 برابر ظرفیت مورد نیاز، در زمان بررسی مدارک داوطلبان، تصویر مدارک مورد نیاز از آنها اخذ خواهد شد. بدیهی است در هر صورت، در زمان بررسی مدارک به همراه داشتن اصل مدارک مورد اشاره ضروری است.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>ب) مطالعه شرایط آزمون دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیداً توصیه میشود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبتنام در آزمون اقدام نمایند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>ج) پرداخت وجه:</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>متقاضیان واجد شرایط، پس از مطالعه دقیق شرایط آزمون، باید با مراجعه به منوی «آزمون» در صفحه اول سامانه، بر روی گزینه «پرداخت هزینه» کلیک کرده و مبلغ 500000&nbsp;(پانصدهزار) ریال هزینه ثبتنام در آزمون را به اضافه 5,000 ریال خدمات پیامکی از طریق درگاه الکترونیک، پرداخت نمایند. جهت این امر، کارت بانکی به همراه رمز اینترنتی، تاریخ انقضا و کد CVV2 مورد نیاز میباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>د) شروع فرآیند ثبت نام:</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>فرآیند ثبت نام در سامانه، در هفت مرحله انجام میپذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطلاعات خود را وارد سامانه نماید.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>ه) ویرایش اطلاعات در زمانی که سامانه جهت ویرایش اطلاعات داوطلبان باز میباشد، داوطلبان میتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود و کلیک بر روی بخش «ویرایش اطلاعات» اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت شده خود نمایند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">نکته بسیار مهم:</span> در صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود، حتما میبایست دوباره تمامی 7 مرحله را به صورت کامل طی نموده و کد رهگیری خود را مشاهده نماید، در غیر این صورت، تغییرات مورد نظر ایشان اعمال نخواهد گردید و همان اطلاعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><div class="row" style="margin-bottom: 8px;"> <div class="col-md-12" style="padding: 0 15px;"> <div class="model5_main"> <font face="cursive"><b><span style="font-size: 10pt; color: #616161;"><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت دانلود</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">نمونه&nbsp;سوالات&nbsp;عمومی و تخصصی</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">استخدام&nbsp;سازمان آتش نشانی</span><span style="color: #808080;">&nbsp;اینجا کلیک نمایید</span></span></span><br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت سفارش&nbsp;پستی</span><span style="color: #ff6600;">&nbsp;کتاب 500 صفحه ای</span>&nbsp;<span style="color: #808080;">نمونه سوالات&nbsp;10 سال اخیر&nbsp;آزمون های استخدامی&nbsp;اینجا کلیک نمایید</span><br> </span><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت سفارش&nbsp;پستی</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">کتاب&nbsp;آموزشی&nbsp;7 درس عمومی</span>&nbsp;<span style="color: #808080;">استخدامی&nbsp;(به همراه سوالات 96) اینجا کلیک نمایید</span></span><span style="color: #616161;"><br> </span><span style="color: #ff6600;">+</span><span style="color: #808080;">&nbsp;</span><span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت دانلود نمونه&nbsp;</span><span style="color: #ff6600;">سوالات&nbsp;عمومی و تخصصی استخدام شهرداری‌ها</span><span style="color: #616161;">&nbsp;</span><span style="color: #808080;">اینجا کلیک نمایید</span></span></span></b></font> </div> </div> </div> <font face="cursive"><b> </b></font><blockquote> <p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #008000;">و) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون: </span></b></font></p> </blockquote> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>کارت شرکت در آزمون مذکور، از تاریخ 14 مردادماه 1398 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی قرار خواهد گرفت. آزمون استخدام مشاغل عملیاتی آتشنشانی در روز جمعه 18 مردادماه 1398 در مراکز استانها یا حوزهها برگزار خواهد شد. ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، نزدیکترین حوزه برگزاری آزمون به «شهرستان اعلام شده داوطلب در فرم ثبت نام جهت روز آزمون» میباشد که در فرم ثبتنام درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون، به منزله تأیید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط استانداریهای مربوط، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>مراحل و نحوه اعلام نتیجه تعیین حد نصاب علمی، اعلام نتایج و معرفی افراد جهت بررسی مدارک و آزمون عملی به شرح زیر صورت میپذیرد :</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>الف) کسب حدنصاب علمی: معرفی داوطلبان جهت شرکت در آزمون عملی و سایر مراحل استخدام، منوط به کسب حدنصاب لازم در آزمون علمی بوده و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه، سهمیههای قانونی و با رعایت سایر مبانی مقررات جاری مطابق قواعد زیر میباشد : پس از برگزاری آزمون نمرات داوطلبان به تفکیک مواد عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب آزمون، معادل پنجاه درصد(50%) بالاترین نمره مکتسبه در آزمون با ارزش وزنی چهل درصد(40 %) نمره عمومی و شصت درصد(60 %) نمره تخصصی در هر شغل محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار میگیرد. در این مرحله امتیازات و سهمیههای قانونی ذکرشده در بند 1 ،2 و 3 سهمیه ایثارگران محاسبه نمیگردد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>ب) انتخاب و اعلام لیست 3 برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حد نصاب علمی: انتخاب افراد سه برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک صرفاً از بین داوطلبینی که حد نصاب لازم را کسب نمودهاند، بر اساس نمره کل آنان با وزن چهل درصد (40 %) نمره عمومی و شصت درصد (60 %) نمره تخصصی افراد به ترتیب نمره فضلی و با در نظر گرفتن امتیازات سهمیه قانونی به تعداد چند برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل صورت میپذیرد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر:</span> نمره کل افراد در کارنامه اولیه صادر شده، صرفاً بر اساس اطلاعات خوداظهاری داوطلب بوده و نتیجه نهایی نمرات آنها پس از بررسی، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتیازات و سهمیه های قانونی و تأیید آن توسط استانداری مربوطه اعلام خواهد شد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>ج) انتخاب و اعلام لیست سه برابر ظرفیت جهت انجام آزمون عملی از بین دارندگان حدنصاب آزمون علمی :</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>انتخاب افراد سه برابر ظرفیت در هر شغل محل (در صورت وجود داوطلب واجد شرایط) جهت انجام آزمون عملی، صرفاً از بین دارندگان حدنصاب مرحله قبل که مدارک آنان بررسی و مورد تایید قرار گرفته است، بر اساس نمره کل آنان با وزن چهل درصد (40 %) نمره عمومی و شصت درصد (60 %) نمره تخصصی این افراد و با در نظر گرفتن امتیازات سهمیه قانونی در هر یک از آزمونهای علمی(عمومی و تخصصی) به تعداد سه برابر ظرفیت در هر شغل محل صورت میگیرد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>د) آزمون عملی مراحل آزمون عملی آتشنشان شامل ارزیابی عمومی و ارزیابی اختصاصی به شرح زیر میباشد :<br> * ارزیابی عمومی در شش مرحله شامل پرش طول، دو 9×4 متر، دو 45 متر، دو 540 متر، درازنشست، بارفیکس یا کشش از میله، از داوطلبین به عمل میآید.<br> * ارزیابی تخصصی در سه مرحله شامل حمل دو عدد خاموشکننده آتش با وزن شش کیلوگرم در مسیر 50×2 متر، حمل دو عدد لوله نواری دو و نیم اینچ در مسیر 50 متر مستقیم و حمل نردبان 3 متری آلومینیومی در مسیر 45 متر مستقیم میباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر 1:</span> هزینه آزمون عملی صرفاً از معرفی شدگان سه برابر ظرفیت اخذ خواهد شد و مبلغ آن متعاقباً اعلام میگردد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>ه) معرفی به گزینش انتخاب نهایی داوطلبان بر اساس نتایج آزمون عملی و کسب حداقل 400 امتیاز از مجموع 900 امتیاز آزمون عملی بر اساس نمرات فضلی آنان با در نظر گرفتن سهمیه امتیازات قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش(نفر اصلی) به گزینش معرفی خواهد شد، که اسامی افراد مذکور در پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام میگردد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر:</span> در صورت عدم تایید افراد معرفی شده توسط گزینش حداکثر به مدت دو سال پس از تاریخ اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان و در صورت انصراف آنان، حداکثر تا مدت یک سال پس از تاریخ اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان، سایر داوطلبان موضوع این بند به ترتیب نمره فضلی به گزینش معرفی خواهد شد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff0000;">تذکرات مهم</span></b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>1 .چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود. در این صورت، خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.<br> 2 .انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل علمی، عملی و گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهد شد.<br> 3 .استخدام افراد با رعایت سایر قوانین و مقررات به صورت پیمانی میباشد.<br> 4 .به مدارک ارسالی معادل و همچنین مدارک تحصیلی که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.<br> 5 .داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) آنان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی استخدامی یکسان بوده باشد .<br> 6 .به دلیل لزوم توجه به احراز توانمندیهای جسمانی شاغلین در حوزه آتشنشانی، داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی میباشند و یا به تشخیص مراجع ذیصلاح توانایی اشتغال در مشاغل عملیاتی آتشنشانی را ندارند، مجاز به انتخاب شغل نمیباشند.<br> 7 .داوطلبان استخدام در آزمون مشاغل عملیاتی آتشنشانی، علاوه بر آزمون علمی میبایست در آزمون عملی نیز حائز شرایط لازم شوند.<br> 8 .افراد دارای مدارک بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده، برای شرکت در آزمون می بایست مدرک مقطع تحصیلی ذکر شده در آگهی را داشته باشند. بدیهی است صدور حکم کارگزینی پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی میباشد.<br> 9 .با توجه به اینکه، مدارک متقاضیان معرفی شده 3 برابر پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، سن، ایثارگری، معلولین عادی و سابقه اشتغال غیررسمی در شهرداریها یا سازمانهای وابسته(برای محاسبه حداکثر سن) و همچنین اطلاعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد، هیچگونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، آزمون عملی و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب از سایر فرآیند جذب و استخدام حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.<br> 10 .مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از آزمون علمی یا عملی و جذب، محرز شود داوطلب بهاشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر میشود.<br> 11 .اسامی پذیرفته شدگان پس از تأیید مراجع مربوطه از طریق سامانه اینترنتی اعلام خواهد شد.<br> 12.پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10روز کاری پس از اعلام رسمی توسط مجری آزمون، نسبت به ارائه مدارک لازم به استانداری مربوطه به منظور تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم ارائه هرگونه درخواست انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدرک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف از استخدام تلقی خواهد شد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><div class="row" style="margin-bottom: 8px;"> <div class="col-md-12" style="padding: 0 15px;"> <div class="model5_main"> <font face="cursive"><b><span style="font-size: 10pt; color: #616161;"><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت دانلود</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">نمونه&nbsp;سوالات&nbsp;عمومی و تخصصی</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">استخدام&nbsp;سازمان آتش نشانی</span><span style="color: #808080;">&nbsp;اینجا کلیک نمایید</span></span></span><br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت سفارش&nbsp;پستی</span><span style="color: #ff6600;">&nbsp;کتاب 500 صفحه ای</span>&nbsp;<span style="color: #808080;">نمونه سوالات&nbsp;10 سال اخیر&nbsp;آزمون های استخدامی&nbsp;اینجا کلیک نمایید</span><br> </span><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت سفارش&nbsp;پستی</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">کتاب&nbsp;آموزشی&nbsp;7 درس عمومی</span>&nbsp;<span style="color: #808080;">استخدامی&nbsp;(به همراه سوالات 96) اینجا کلیک نمایید</span></span><span style="color: #616161;"><br> </span><span style="color: #ff6600;">+</span><span style="color: #808080;">&nbsp;</span><span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت دانلود نمونه&nbsp;</span><span style="color: #ff6600;">سوالات&nbsp;عمومی و تخصصی استخدام شهرداری‌ها</span><span style="color: #616161;">&nbsp;</span><span style="color: #808080;">اینجا کلیک نمایید</span></span></span></b></font> </div> </div> </div> <font face="cursive"><b> </b></font><table style="height: 90px; width: 721px;"> <tbody> <tr style="height: 23px;"> <td style="width: 708px; height: 23px;" colspan="2"><font face="cursive"><b>تقویم آزمون استخدام آتش نشانی</b></font></td> </tr> <tr style="height: 23px;"> <td style="width: 274.679px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>شروع ثبت‌نام</b></font></td> <td style="width: 433.321px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">روز دوشنبه 10 تیرماه 1398</span></b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 274.679px;"><font face="cursive"><b>زمان خرید توکن(پرداخت هزینه ثبت‌نام)</b></font></td> <td style="width: 433.321px;"><font face="cursive"><b>تا پایان روز سه‌شنبه 18 تیرماه 1398</b></font></td> </tr> <tr style="height: 23px;"> <td style="width: 274.679px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>پایان&nbsp;ثبت‌نام</b></font></td> <td style="width: 433.321px; height: 23px;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تا پایان روز چهارشنبه 19 تیرماه 1398</span></b></font></td> </tr> <tr style="height: 23px;"> <td style="width: 274.679px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>زمان ویرایش اطلاعات</b></font></td> <td style="width: 433.321px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>تا پایان روز پنجشنبه 20 تیرماه 1398</b></font></td> </tr> <tr style="height: 23px;"> <td style="width: 274.679px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>زمان توزیع کارت ورود به جلسه</b></font></td> <td style="width: 433.321px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>از روز دوشنبه 14 مردادماه 1398</b></font></td> </tr> <tr style="height: 23px;"> <td style="width: 274.679px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>زمان شروع به کار باجه‌های رفع نقص</b></font></td> <td style="width: 433.321px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>&nbsp;از روز سه شنبه 15 مردادماه 1398</b></font></td> </tr> <tr style="height: 23px;"> <td style="width: 274.679px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>برگزاری آزمون</b></font></td> <td style="width: 433.321px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>ساعت 9 صبح روز جمعه 18 مردادماه 1398</b></font></td> </tr> </tbody> </table> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font face="cursive"><b><span style="color: #808080;"><span style="color: #808080;"><span style="color: #008000;">جهت دانلود فایل شرایط احراز مشاغل اینجا کلیک نمایید برای دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و شرایط بر روی لینک زیر کلیک نمایید<br></span></span></span></b></font><br></p><h1><a data-cke-saved-href="http://www.yon.ir/pAEQj" href="http://www.yon.ir/pAEQj" target="_blank"><span style="font-family:cursive"><span style="color:red"><strong>yon.ir/pAEQj</strong></span></span></a></h1><p style="text-align: center;"><font face="cursive"><b><span style="color: #808080;"><span style="color: #808080;"><span style="color: #008000;">⬅️متقاضیان محترم برای مشاهده صفحه استخدام آتش نشانی به لینک زیر مراجعه نمایند.<br></span></span></span></b></font></p><h1><a data-cke-saved-href="http://www.yon.ir/pAEQj" href="http://www.yon.ir/pAEQj" target="_blank"><span style="font-family:cursive"><span style="color:red"><strong>yon.ir/pAEQj</strong></span></span></a></h1><p style="text-align: center;"><font face="cursive"><b><span style="color: #808080;"><span style="color: #808080;"><span style="color: #008000;"></span><br> </span><span style="color: #808080;">جهت دانلود فایل شغل محل های استان ها اینجا کلیک نمایید<br> </span><span style="color: #008000;"><span style="color: #008000;">جهت دانلود دفترچه راهنمای آزمون استخدامی آتش نشانی در سال 98 اینجا کلیک نمایید</span></span></span></b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font face="cursive"><b><span style="color: #808080;"><span style="color: #808080;">جهت مشاهده </span></span><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #ff6600;">منابع تخصصی آزمون استخدام سازمان آتش نشانی </span></span><span style="color: #808080;"><span style="color: #808080;">اینجا کلیک نمایید</span></span></b></font></p> text/html 2019-06-19T19:37:36+01:00 pnunew.ir سایت تستیها خرید و فروش بی ام و قدیمی - bmw - 518 -520-2002 http://pnunew.ir/post/3191 خریدار بی ام و قدیمی 2002&nbsp; - 518&nbsp; - 520 یا هر نوع تو این مایه ها لطفا تلگرام یا پیامک نشد تماس بگیرید در خدمتم .موتوری سالم بدنه سالم -پلاک ملی باشه -سندم بنام-- پولشو نقد میدم کارت میکشم .09119196822 text/html 2019-06-19T16:22:25+01:00 pnunew.ir سایت تستیها بی ام و http://pnunew.ir/post/3190 <div><br></div><div>https://iranpelak.com/car-search/details/%D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%85+%D9%88-518/ad-58555924</div><div><br></div><div>https://iranpelak.com/car-search/details/%D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%85+%D9%88-518/ad-58871865</div><div><br></div><div><br></div><div>https://bama.ir/car/details-2-8054662/1973-bmw-2002-for-sale</div><div><br></div><div>https://bama.ir/car/details-2-8053877/1975-bmw-2002-for-sale</div><div><br></div><div><br></div><div>https://bama.ir/car/details-2-8020772/1974-bmw-2002-for-sale</div><div><br></div><div>https://bama.ir/car/details-2-7994200/1976-bmw-classic-for-sale</div><div><br></div><div><br></div><div>https://bama.ir/car/details-2-7994200/1976-bmw-classic-for-sale</div><div><br></div><div><br></div><div>https://bama.ir/car/details-2-8008050/1977-bmw-classic-for-sale</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>