سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 98**سوالات آموزش و پرورش 98 **وزارت بهداشت 98 سوالات مصاحبه استخدامی دستگاههای اجرایی اردیبهشت 98 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون استخدامی مشترک فراگیر 1396 برچسب‌هاجزوات آموزشی آزمون استخدامی كارگزاران گمركی سال 95, منابع آزمون استخدامی كارگزاران گمركی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران 95, منابع آزمون كارگزاران گمركی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران 95, منابع آزمون كارگزاران گمركی سال 95, منابع سوالات آزمون استخدامی كارگزاران گمركی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران 95, منابع معرفی شده سازمان گمرک برا آزمون کارگزاری گمرک, نمونه سوالات آزمون استخدامی كارگزاران گمركی 95, نمونه سوالات آزمون كارگزاران گمركی 95, نمونه سوالات آزمون كارگزاران گمركی سال 1395 http://testiha.ir 2019-09-20T11:00:29+01:00 text/html 2019-08-06T06:22:21+01:00 testiha.ir سایت تستیها نمونه سوالات مصاحبه حضوری دانشگاه فرهنگیان http://testiha.ir/post/3199 <div><br></div><div>نمونه سوالات مصاحبه حضوری دانشگاه فرهنگیان</div><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><font size="4"><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87/50096" title="نمونه سوالات مصاحبه حضوری دانشگاه فرهنگیان">نمونه سوالات مصاحبه حضوری دانشگاه فرهنگیان (جهت دانلود کلیک کنید )<br></a></font></li></ul></div> text/html 2019-07-23T03:04:49+01:00 testiha.ir سایت تستیها سوالات مصاحبه استخدامی شرکت های وابسته وزارت نیرو 98 http://testiha.ir/post/3198 <font face="Mihan-Yekan"> </font><p><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><h2><font face="Mihan-Yekan"><span style="background-color: #99cc00; color: #ff0000;">سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو </span></font></h2><font face="Mihan-Yekan"> </font><h1><font face="Mihan-Yekan">نمونه سوالات استخدامی&nbsp; شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو</font></h1><font face="Mihan-Yekan"> </font><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2> <font face="Mihan-Yekan"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a/48668" title="سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو ۹۸">سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو )(حهت دانلود کلبک کنید)</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a/48668" title="سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو ۹۸"><br></a></font> </h2></li></ul><font face="Mihan-Yekan"> </font><div> <div> <ul><li> <h2><font face="Mihan-Yekan"><strong>درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید</strong></font></h2> </li></ul> </div> </div><font face="Mihan-Yekan"> </font><p><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><p><font face="Mihan-Yekan">سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو&nbsp; <br></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><p><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a/48668" title="سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو ۹۸">سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو )(حهت دانلود کلبک کنید)</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a/48668" title="سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو ۹۸"><br></a></font></h2><p><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p> <h2><font face="Mihan-Yekan"><span style="background-color: #99cc00; color: #ff0000;">سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو </span></font></h2> <h1><font face="Mihan-Yekan">نمونه سوالات استخدامی&nbsp; شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو</font></h1> </li><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2> <font face="Mihan-Yekan"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a/48668" title="سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو ۹۸">سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو )(حهت دانلود کلبک کنید)</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a/48668" title="سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو ۹۸"><br></a></font> </h2></li></ul><font face="Mihan-Yekan"> </font><div> <div> <ul><li> <h2><font face="Mihan-Yekan"><strong>درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید</strong></font></h2> </li></ul> </div> </div><font face="Mihan-Yekan"> </font><p><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><p><font face="Mihan-Yekan">سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو&nbsp; <br></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><p><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a/48668" title="سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو ۹۸">سوالات مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو )(حهت دانلود کلبک کنید)<br></a></font></h2></li></ul> text/html 2019-07-12T06:18:35+01:00 testiha.ir سایت تستیها سوالات استخدامی شرکتی علوم پزشکی ابن سینا همدان – 98 http://testiha.ir/post/3197 <h4 class="iran_c_heading">شگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان – 20 تیر&nbsp;98</h4> <b> </b><p><b>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ابن سینا همدان در نظر دارد به منظور جذب و بکارگیری نیروهای مورد نیاز تعداد 96 نفر را در قالب قرارداد&nbsp;کار معین در اجرای مجوزهای شماره 209/905/د مورخه 97/2/18 و 209/3378/د مورخه 97/5/20و 209/1548/د مورخه 98/3/7 معاونت محترم توسعه&nbsp;مدیریت و منابع وزارت متبوع از بین افراد واجدالشرایط با اخذ امتحان کتبی و مصاحبه تخصصی پس از طی مراحل گزینش بکارگیری نماید.(م الف581)</b></p> <p><br></p> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2/47967" title="سوالات استخدامی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان – ۱۳۹۸">سوالات استخدامی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان –(جهت دانلود کلیک کنید</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2/47967" title="سوالات استخدامی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان – ۱۳۹۸"><br></a> </h1></li></ul> <p><b><br></b></p> <p><br></p> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2/47967" title="سوالات استخدامی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان – ۱۳۹۸">سوالات استخدامی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان –(جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h1></li></ul> <b> </b><blockquote><p><b><span style="color: #008000">&gt; شرایط عمومی</span></b></p></blockquote> <b> </b><p><b>1/1 -تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی.<br> 2/1 -داشتن تابعیت ایران.<br> 3/1 -داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران) تا&nbsp;تاریخ آزمون.<br> نکته) دارندگان کارت معافیت پزشکی مجاز به انتخاب رشته شغلی نگهبان نخواهند بود.<br> 4/1 -عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان.<br> 5/1 -عدم سابقه محکومیت جزایی موثر .<br> 6/1 -نداشتن منع اشتغال دردستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی .<br> 7/1 -داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته&nbsp;و بازخرید خدمت باشند.<br> 8/1 -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .<br> 9/1 -داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام میشوند&nbsp;بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه.</b></p> <b> </b><blockquote><p><b><span style="color: #008000">&gt;شرایط اختصاصی</span></b></p></blockquote> <b> </b><p><b>1/2 – شرایط سنی<br> داشتن حدافل 18 سال و حداکثر 26 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و&nbsp;داشتن حداکثر 30 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی که فاقد&nbsp;هرگونه&nbsp; سابقه قابل احتساب مطابق دستورالعمل می باشد ، داشتن حداکثر 45 سال تمام برای&nbsp;دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تا تاریخ آزمون .<br> نکته 1 : چنانچه متقاضیان در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس دارای سابقه بیمه&nbsp;قابل احتساب مطابق دستور العمل باشند هر سال سابقه بیمه به حداکثر سن تا سقف 35 سال اضافه می گردد.<br> نکته 2 : برای رشته شغلی سرایدار حداکثر سن برای دارندگان سوابق بیمه قابل احتساب&nbsp;مطابق دستور العمل حداکثر 30 سال و برای افراد فاقد سوابق بیمه قابل احتساب 26 سال&nbsp;میباشد.<br> نکته 3 : مدت خدمت سربازی به حداکثر سن مندرج در نکته 1 و 2 اضافه خواهد شد.<br> نکته 4 : مدت خدمت مقرر طرح اجباری به حداکثر سن متقاضیان مشمول خدمت طرح&nbsp;اضافه خواهد شد .<br></b> <b><span style="color: #ff6600">تبصره:</span> موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.<br> الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ 1359/6/31 لغایت&nbsp;1367/5/29 )به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین&nbsp;مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق&nbsp;علیه باطل.<br> ب) جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد&nbsp;(25 %) و بالاتر، همسر و فرزندان یک‌ سال و بالای یک‌سال اسارت و رزمندگان(با حداقل شش<br> ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.<br> ج) خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پنج درصد( 25 %) همسر و&nbsp;فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت تا میزان 5 سال .<br> چ) برای مشاغل قرارداد کار معین داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و&nbsp;سایر موسسات تابعه وزارت متبوع و یا سایر شرکتهای پیمانکارتامین و نیرو طرف قرارداد آنها&nbsp;(در قالب خرید خدمات نیروی انسانی) به خدمت اشتغال دارند به میزان خدمت غیر رسمی&nbsp;آنها تا سقف 15 سال و در صورت قطع همکاری در تاریخ آزمون تا سقف 5 سال با رعایت محدودیت سنی مندرج در بند 1/2 از شرایط اختصاصی .<br> (در هر حال مجموع سنوات ارفاقی قابل محاسبه در شرایط سنی اعم از سنوات ارفاقی مربوط&nbsp;به ایثارگران و یا سنوات قابل احتساب خدمات غیر رسمی و یا تلفیقی از هر دو مورد ، در رشته&nbsp;شغلی سرایدار حداکثر تا 30 سال سن و در مقاطع تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس حداکثر تا&nbsp;35 سال سن لحاظ و مدت خدمت انجام شده سربازی و طرح مقرر اجباری برای مشمولین به&nbsp;حداکثر سن متقاضیان پیشگفت افزوده خواهد شد&nbsp;.)<br> ح) سابقه مشمولین موضوع تبصره 1 ماده 32 آیین نامه اداری و استخدامی حداکثر بمدت 5&nbsp;سال قابل محاسبه می باشد.<br> 2/2 -مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان طرح اجباری می بایست دارای معافیت یا&nbsp;گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.<br></b> <b><span style="color: #ff6600">تبصره 1</span> -در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره 100/854 مورخ 93/7/16&nbsp;نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال&nbsp;گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید.<br> ضمنا داوطلبانی که تا تاریخ آخرین روز ثبت نام طرح موظفی خود را به پایان نرسانده و موفق&nbsp;به دریافت گواهی پایان الیحه نباشند مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بود.</b></p> <b> </b><blockquote><p><b><span style="color: #008000">&gt; نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز</span></b></p></blockquote> <b> </b><p><b>1/3 -متقاضیان واجد شرایط می توانند <span style="color: #ff6600">از تاریخ 98/4/22 روز (شنبه) حداکثر لغایت ساعت&nbsp;24 روز (پنجشنبه) مورخ 1398/4/27</span>&nbsp;نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی&nbsp;سامانه آزمون&nbsp;دانشگاه علوم پزشکی همدان&nbsp;اقدام نمایند.</b></p> <b> </b><div class="row" style="margin-bottom: 8px"> <div class="col-md-12" style="padding: 0 15px"> <div class="model5_main"><b><span style="color: #808080"><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #ff6600">+&nbsp;<span style="color: #808080">جهت دانلود</span></span></span></span><span style="color: #ff6600"><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #ff6600">&nbsp;نمونه سوالات استخدامی</span></span><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #ff6600">&nbsp;دانشگاه های علوم پزشکی</span></span></span><span style="color: #808080"><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #ff6600"><span style="color: #ff6600">&nbsp;همراه با پاسخنامه&nbsp;اینجا کلیک نمایید</span><br> +&nbsp;</span><span style="color: #808080">جهت سفارش&nbsp;پستی<span style="color: #ff6600">&nbsp;کتاب 500 صفحه ای&nbsp;</span>نمونه سوالات&nbsp;10 سال اخیر&nbsp;آزمون های استخدامی&nbsp;اینجا کلیک نمایید<br> </span><span style="color: #ff6600">+&nbsp;</span><span style="color: #808080">جهت سفارش&nbsp;پستی<span style="color: #ff6600">&nbsp;کتاب&nbsp;آموزشی&nbsp;7 درس عمومی</span>&nbsp;استخدامی&nbsp;(به همراه سوالات 97) اینجا کلیک نمایید</span><span style="color: #808080"><br> </span><span style="color: #ff6600">+&nbsp;<span style="color: #808080">جهت دانلود&nbsp;رایگان&nbsp;نمونه سوالات استخدام دانشگاه های علوم پزشکی&nbsp;اینجا کلیک نمایید&nbsp;(بدون&nbsp;پاسخنامه)</span></span></span></span></b></div> </div> </div> <b> </b><blockquote> <p><b><span style="color: #008000">&nbsp;&gt; مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی</span></b></p> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2/47967" title="سوالات استخدامی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان – ۱۳۹۸">سوالات استخدامی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان –(جهت دانلود کلیک </a></h1></li></ul></blockquote> text/html 2019-07-04T04:45:35+01:00 testiha.ir سایت تستیها سوالات ثبتنام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتشنشانی شهـــرداریهای 98 http://testiha.ir/post/3193 <p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتشنشانی شهـــرداریهای کشور، بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شــرکت در امتحان مذکور میرســاند، با توجه به اعلام ســازمان شــهرداریها و دهیاریهای کشــور، اصــلاحات و اضافات ذیل در سامانه ثبت نام صورت گرفته است.<br> کلیه داوطلبان می توانند در مهلت باقیمانده تا پایان مدت ثبت نام، پس از مطالعه دقیق دفتــــــرچه راهنمای ثبتنام و همچنین مندرجات این اصــلاحیه و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به ســامانه ثبت نام این آزمون مراجعه و نسبت به ثبتنام در امتحان مذکور اقدام نمایند و یا اگر قبلا ثبت نام کرده اند ضمن مراجعه به پروفایل خود در صورت تمایل نسبت به ویرایش آن اقدام نمایند.<br> لازم به ذکر است مهلت تعیین شده برای ثبت نام ۱۹/۴/۱۳۹۸ و ویرایش اطلاعات تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۸ میباشد. برای دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و شرایط بر روی لینک زیر کلیک نمایید<br></b></font></p> <h1><a data-cke-saved-href="http://www.yon.ir/pAEQj" href="http://www.yon.ir/pAEQj" target="_blank"><span style="font-family:cursive"><span style="color:red"><strong>yon.ir/pAEQj</strong></span></span></a></h1> <p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>⬅️متقاضیان محترم برای مشاهده صفحه استخدام آتش نشانی به لینک زیر مراجعه نمایند.<br></b></font></p><h1><a data-cke-saved-href="http://www.yon.ir/pAEQj" href="http://www.yon.ir/pAEQj" target="_blank"><span style="font-family:cursive"><span style="color:red"><strong>yon.ir/pAEQj</strong></span></span></a></h1> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>۱ .در مشخصات شهرستان و یا شهر شغل محلهای زیر تغییرات ایجاد شده است :<br> – استانداری استان خراسان رضوی<br> ردیف ۱۳۳۹ ،نام شهرستان از «خواف» به «تربت جام» و نام شهر از «سنگان» به «صالحآباد» تغییر پیدا کرده است.<br> ردیف ۱۳۴۰ ،نام شهرستان از «خواف» به «تربت جام» تغییر پیدا کرده است.<br> ردیف ۱۳۵۳ ،نام شهرستان از «مشهد» به «بردسکن» تغییر پیدا کرده است.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>۲ .در ظرفیت شغل محلهای زیر، تغییرات ایجاد شده است :<br> – استانداری استان کرمانشاه<br> ظرفیت ردیف ۱۶۱۲ ،شغل محل «آتشنشان» در «شهر کرمانشاه» ۵۰ نفر مرد در سهمیه آزاد و ۲۰ نفر مرد در سهمیه<br> ۲۵ درصد ایثارگران میباشد.<br> ظرفیت ردیف ۱۶۳۲ ،شغل محل «راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین» در «شهر کرمانشاه» ۲۰ نفر مرد در سهمیه آزاد و<br> ۱۰ نفر مرد در سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران میباشد.<br> – استانداری استان اصفهان<br> ظرفیت ردیف ۱۰۹۸ ،شغل محل «آتشنشان» در «شهر مشکات» صرفًا ۱ نفر مرد در سهمیه آزاد میباشد.<br> ظرفیت ردیف ۱۱۲۴ ،شغل محل «راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین» در «شهر مشکات» ۱ نفر مرد در سهمیه آزاد و ۱ نفر<br> مرد در سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران میباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>۳ .تذکر مهم :<br> مفاد آزمون عملی (صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون) برای کلیه مشاغل اعم از آتشنشان، راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین، کاردان آتشنشان و کارشناس آتشنشان یکسان میباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font face="cursive"><b><span style="color: #008000;"><span style="color: #008000;">جهت دانلود اصلاحیه دفترچه آزمون استخدام سازمان آتش نشانی اینجا کلیک نمایید</span></span></b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><hr> <font face="cursive"><b> </b></font><h4 class="iran_c_heading"><font face="cursive">استخدام مشاغل عملیات آتش نشانی در شهرداری استانها – 5 تیر 98</font></h4> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>به استناد سهمیه استخدامی&nbsp;شماره 711304 مورخ 1397/12/19 سازمان اداری و استخدامی کشور و مجوز شماره 2257 مورخ&nbsp;98/1/25 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، به منظور تامین نیروی انسانی&nbsp;مورد نیاز مشاغل آتشنشانی شهرداری های سراسر&nbsp;کشور، آزمون استخدامی&nbsp;کتبی&nbsp;و عملی&nbsp;برای انتخاب افراد واجد شرایط بر اساس مندرجات این دفترچه راهنما برگزار میگردد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>ثبت نام دز آزمون<span style="color: #ff6600;"> از روز دوشنبه 10 تیرماه</span>&nbsp;آغاز و&nbsp;زمان خرید توکن(پرداخت هزینه ثبت‌نام) تا پایان روز 18 تیر ماه فعال میباشد. آخرین مهلت ثبت‌نام&nbsp;در آزمون <span style="color: #ff6600;">تا پایان روز چهارشنبه 19</span> تیرماه میباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff0000;">لینک ثبت نام در انتهای آگهی درج شده است.</span></b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><blockquote><p><font face="cursive"><b><span style="color: #008000;">&gt; شرایط عمومی داوطلبان</span></b></font></p></blockquote> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>1 .داشتن تابعیت ایران<br> 2 .دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی&nbsp;غیرپزشکی<br> 3 .دارا بودن مدرک تحصیلی طبق جدول شرایط احراز رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدامی<br> 4 .عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی<br> 5 .نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر<br> 6 .نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی<br> 7 .داشتن سلامت جسمانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام میشود (طبق تأئید مراجع پزشکی)<br> 8 .اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران<br> 9 .التزام به قانون اساسی&nbsp;جمهوری اسلامی ایران<br> 10 .به استناد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت یا بازنشسته باشند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><blockquote><p><font face="cursive"><b><span style="color: #008000;">&gt; شرایط اختصاصی داوطلبان</span></b></font></p></blockquote> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>1 .دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک برای متقاضیان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین و دارا بودن گواهینامه پایه دو یا پایه سه برای متقاضیان رشته شغلی آتشنشان و کاردان آتشنشان در زمان ثبت نام<br> 2 .دارا بودن حداقل 18 و حداکثر 30 سال سن با مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم، داشتن حداقل 18 و حداکثر 35 سال سن با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر<br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تبصره 1:</span> جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، به استناد تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، از شرط حداکثر سن معاف میباشند. سایر مشمولین سهمیه 25 درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام در آزمون، بر اساس تبصره 2 همین ماده، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده در این دفترچه میباشند، در غیراین صورت از سایر فرایندهای استخدام حذف خواهند شد.<br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تبصره 2:</span> موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر در بند 2 اضافه خواهد شد:<br> – پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال<br> – داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><blockquote><p><font face="cursive"><b><span style="color: #008000;">&gt;&nbsp;مدت خدمت ضرورت</span></b></font></p></blockquote> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>– داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر (1)</span> : ملاک عمل در محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه تحصیلی میباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر (2)</span> : ملاک عمل برای زمان دریافت کارت پایان خدمت و گواهینامه رانندگی، آخرین روز ثبت نام میباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر (3)</span> : ملاک عمل برای محاسبه سن افراد، روز شروع ثبت نام آزمون میباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><blockquote><p><font face="cursive"><b><span style="color: #008000;">&gt; مواد آزمون</span></b></font></p></blockquote> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b><span style="color: #800000;">الف- مواد آزمون عمومی مواد آزمون عمومی برای تمامی مشاغل عبارتند از :</span></b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>1 .فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)<br> 2 .ریاضی و آمار مقدماتی<br> 3 .زبان و ادبیات فارسی<br> 4 .معارف اسلامی<br> 5 .زبان انگلیسی عمومی<br> 6 .اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی<br> 7 .هوش و توانمندی های عمومی<br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تبصره:</span> اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوال های معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b><span style="color: #800000;">ب- مواد آزمون تخصصی</span></b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>1 .مدیریت بحران<br> 2 .ایمنی حوادث و آتش سوزی<br> 3 .پیشگیری از بروز و گسترش حریق<br> 4 .آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار(HSE)<br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر 1 :</span> سطح سوالات به تناسب شغل انتخابی داوطلبین خواهد بود.<br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر 2 :</span> کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینهای با ضریب یک (1) می باشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><div class="row" style="margin-bottom: 8px;"> <div class="col-md-12" style="padding: 0 15px;"> <div class="model5_main"> <font face="cursive"><b><span style="font-size: 10pt; color: #616161;"><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت دانلود</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">نمونه&nbsp;سوالات&nbsp;عمومی و تخصصی</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">استخدام&nbsp;سازمان آتش نشانی</span><span style="color: #808080;">&nbsp;اینجا کلیک نمایید</span></span></span><br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت سفارش&nbsp;پستی</span><span style="color: #ff6600;">&nbsp;کتاب 500 صفحه ای</span>&nbsp;<span style="color: #808080;">نمونه سوالات&nbsp;10 سال اخیر&nbsp;آزمون های استخدامی&nbsp;اینجا کلیک نمایید</span><br> </span><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت سفارش&nbsp;پستی</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">کتاب&nbsp;آموزشی&nbsp;7 درس عمومی</span>&nbsp;<span style="color: #808080;">استخدامی&nbsp;(به همراه سوالات 96) اینجا کلیک نمایید</span></span><span style="color: #616161;"><br> </span><span style="color: #ff6600;">+</span><span style="color: #808080;">&nbsp;</span><span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت دانلود نمونه&nbsp;</span><span style="color: #ff6600;">سوالات&nbsp;عمومی و تخصصی استخدام شهرداری‌ها</span><span style="color: #616161;">&nbsp;</span><span style="color: #808080;">اینجا کلیک نمایید</span></span></span></b></font> </div> </div> </div> <font face="cursive"><b> </b></font><blockquote><p><font face="cursive"><b><span style="color: #008000;">&gt; امتیازات و سهمیه های قانونی</span></b></font></p></blockquote> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>الف) سهمیه ایثارگران: در اجرای ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، 30 درصد از سهمیه های مشخص شده در هر استان به شرح ذیل به استخدام ایثارگران تعلق می گیرد : 1 ) ایثارگران سهمیه بیست و پنج (25) درصد شامل:</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><table style="height: 179px;" width="682"> <tbody> <tr> <td style="width: 672.386px;"><font face="cursive"><b>جانبازان</b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 672.386px;"><font face="cursive"><b>آزادگان</b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 672.386px;"><font face="cursive"><b>همسر و فرزندان شهدا</b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 672.386px;"><font face="cursive"><b>همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر</b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 672.386px;"><font face="cursive"><b>همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت</b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 672.386px;"><font face="cursive"><b>خواهر و برادر شهید</b></font></td> </tr> </tbody> </table> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تبصره :</span> کسب حد نصاب نمره آزمون علمی برای مشمولین این بند الزامی نمیباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>2 ) ایثارگران سهمیه پنج (5) درصد شامل:</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><table style="height: 115px;" width="670"> <tbody> <tr> <td style="width: 660.568px;"><font face="cursive"><b>رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها</b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 660.568px;"><font face="cursive"><b>همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها</b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 660.568px;"><font face="cursive"><b>فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد</b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 660.568px;"><font face="cursive"><b>فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت</b></font></td> </tr> </tbody> </table> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b><span style="color: #ff0000;">تذکرات:</span></b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>1 .مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :<br> – معاونت نیروی انسانی هر یک از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود<br> – معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل<br> – معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;"> تبصره :</span> سه چهارم مدت خدمت موظف در جبهه(کادر ثابت یا وظیفه) نیز با تأیید مراجع ذیصلاح از نظر شرط سنی به عنوان خدمت داوطلبانه محسوب خواهد شد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>2 .در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امورایثارگران و براساس ضوابط تعیین شده توسط بنیاد یاد شده صورت خواهد پذیرفت.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>3 .بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران در آگهی استخدام مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است. داوطلبان ایثارگر تأیید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور&nbsp; صرفا باید شغل محل های مشخص شده در سهمیه ایثارگران را انتخاب نمایند. ضمناً این سهمیه قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر محفوظ خواهد ماند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>4 .ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی حداقل 25 درصد موضوع ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از سهمیه مزبور بایستی وضعیت شغلی آنان در سیستم سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) الزاماً بیکار ثبت شده باشد. لذا ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی مورد نظر در زمان ثبت نام بایستی در صورت لزوم از طریق بنیاد محل پرونده، نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی خود و اصلاح آن اقدام نمایند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>5 .مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی 5 درصد سایر ایثارگران نمیباشند. به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر میتواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نماید. بدیهی است در این صورت مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود ً صرفا باید شغل مشخص شده برای آنان را در این آگهی انتخاب نمایند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>6 .چنانچه مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، وفق ضوابط جاری بنیاد شهید و امورایثارگران، در اولویت یا شمول سهمیه مذکور قرار نگیرند، مجاز به انتخاب شغل محل های مشخص شده برای سهمیه یادشده نمیباشند و در صورت انتخاب شغل محل های مذکور توسط داوطلبان ذکر شده، انتخاب آنها کان لم یکن تلقی شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>7 .آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که با کسب حدنصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد آزمون استخدامی پذیرفته میشوند، میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط حداکثر سن بهرهمند گردند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>8 .ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی 5 درصد جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته به خود، باید در زمان انتخاب شغل محل (از بین شغل محلهای سهمیه آزاد)، شغل محل هایی را انتخاب نمایند که ظرفیت مورد نیاز آن شغل محل ها بیش از یک نفر باشد و همچنین جزء مشاغل مشخص شده برای سهمیه 25 درصد ایثارگران نباشد. بدیهی است استفاده از سهمیه ایثارگران پنج درصد صرفاً در مشاغلی اعمال میگردد که ظرفیت پذیرش آنها بیش از یک نفر باشد(در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً براساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت). این سهمیه نیز قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه مذکور محفوظ خواهد ماند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تبصره)</span> استخدام سایر ایثارگران خارج از سهمیه 30 درصد از طریق رقابت با سایر داوطلبان انجام خواهد شد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>3 )پنج درصد سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین ماده 48 قانون پنج درصد سهمیه استخدامی به مشمولین ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی «فرزندان کارکنان شهید، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزاده» در همان شهرداری (اعم از شاغل، فوت شده، بازنشسته و یا از کارافتاده) که واجد شرایط عمومی استخدام باشند و آن شغل دارای ظرفیت بیش از یک نفر باشد و همچنین جزء مشاغل مشخص شده برای سهمیه 25 درصد ایثارگران نباشد، تخصیص مییابد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تبصره:</span> کسب حد نصاب نمره آزمون علمی برای مشمولین این بند الزامی نمیباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>ب) سهمیه معلولین: معلولین به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل و برخورداری از توانایی جسمی متناسب با شغل مورد نظر، در صورت کسب نمره حدنصاب قبولی به ترتیب نمره مکتسبه از سه درصد (3 %) سهمیه قانونی برخوردار میگردند. معلولین مشمول سهمیه 3 درصد جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته خود، باید در زمان انتخاب شغل محل،(از بین شغل محلهای سهمیه آزاد) شغل محلهایی را انتخاب نمایند که تعداد مورد نیاز (ظرفیت) آن شغل محلها بیش از یک نفر باشد. در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً براساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت. سهمیه مذکور قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل باقیمانده ظرفیت این سهمیه محفوظ خواهد ماند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;"> تذکر :</span> معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که جهت آن استخدام میشوند را داشته باشند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><blockquote> <p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #008000;">&gt; مراحل ثبت نام</span></b></font></p> </blockquote> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>ثبت نام به صورت اینترنتی<span style="color: #ff6600;"> از روز دوشنبه 10 تیرماه سال 1398</span> انجام خواهد شد. داوطلب متقاضی استخدام باید در زمان ثبت نام در آزمون، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>الف) تهیه فایل اسکن شده از مدارک :<br> 1 .عکس پرسنلی : داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی در اختیار داشته باشد :<br> – عکس 4*3 (تمام رخ) که در سال جاری گرفته شده باشد<br> – با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 200*300 پیکسل و حداکثر 300*400 پیکسل باشد<br> – تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد<br> – حجم فایل ذخیره شده باید حداقل 15 کیلوبایت و حداکثر 70 کیلوبایت باشد<br> – حاشیه های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد<br> – حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>تذکر (1) : اسکن و استفاده از عکس روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نیست و لازم است داوطلبان از اصل عکس پرسنلی و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>تذکر (2) :عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر (3):</span> در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطلشده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد. لازم به ذکر است با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای استخدامی قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام می کنند رخ داده است، تاکید می گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجام می دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.<br> 2 .کارت ملی<br> 3.صفحه اول شناسنامه<br> *4 .مدرک تحصیلی<br> *5.گواهینامه رانندگی<br> *6 .کارت پایان خدمت/معافیت دائم غیرپزشکی(صرفاً جهت آقایان)<br> 7 .مدارک لازم برای استفاده از سهمیه ایثارگران 5 درصد و یا معلولین عادی<br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر(1) :&nbsp;</span>داوطلب باید تصویر اسکن شده از مدارک ذکر شده در بندهای 2 تا 5 را با در نظر گرفتن مشخصات زیر آماده نموده و در هنگام ثبتنام به صورت فایل با فرمت JPG در سامانه بارگذاری نماید.<br> – تصویر با وضوح و کیفیت لازم باشد؛<br> – حداقل 30 کیلوبایت و حداکثر 200 کیلوبایت باشد؛<br> – حاشیه های زائد حذف و ترجیحاً رنگی باشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>*<span style="color: #ff6600;"> تذکر (2)</span>: داوطلبانی که تا آخرین روز ثبت نام فارغ التحصیل گردیده و یا خدمت آنها به پایان خواهد رسید، در صورت کسب حد نصاب نمره لازم و قرار گرفتن در سقف 3 برابر ظرفیت مورد نیاز، در زمان بررسی مدارک داوطلبان، تصویر مدارک مورد نیاز از آنها اخذ خواهد شد. بدیهی است در هر صورت، در زمان بررسی مدارک به همراه داشتن اصل مدارک مورد اشاره ضروری است.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>ب) مطالعه شرایط آزمون دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیداً توصیه میشود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبتنام در آزمون اقدام نمایند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>ج) پرداخت وجه:</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>متقاضیان واجد شرایط، پس از مطالعه دقیق شرایط آزمون، باید با مراجعه به منوی «آزمون» در صفحه اول سامانه، بر روی گزینه «پرداخت هزینه» کلیک کرده و مبلغ 500000&nbsp;(پانصدهزار) ریال هزینه ثبتنام در آزمون را به اضافه 5,000 ریال خدمات پیامکی از طریق درگاه الکترونیک، پرداخت نمایند. جهت این امر، کارت بانکی به همراه رمز اینترنتی، تاریخ انقضا و کد CVV2 مورد نیاز میباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>د) شروع فرآیند ثبت نام:</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>فرآیند ثبت نام در سامانه، در هفت مرحله انجام میپذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطلاعات خود را وارد سامانه نماید.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>ه) ویرایش اطلاعات در زمانی که سامانه جهت ویرایش اطلاعات داوطلبان باز میباشد، داوطلبان میتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود و کلیک بر روی بخش «ویرایش اطلاعات» اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت شده خود نمایند.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">نکته بسیار مهم:</span> در صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود، حتما میبایست دوباره تمامی 7 مرحله را به صورت کامل طی نموده و کد رهگیری خود را مشاهده نماید، در غیر این صورت، تغییرات مورد نظر ایشان اعمال نخواهد گردید و همان اطلاعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><div class="row" style="margin-bottom: 8px;"> <div class="col-md-12" style="padding: 0 15px;"> <div class="model5_main"> <font face="cursive"><b><span style="font-size: 10pt; color: #616161;"><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت دانلود</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">نمونه&nbsp;سوالات&nbsp;عمومی و تخصصی</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">استخدام&nbsp;سازمان آتش نشانی</span><span style="color: #808080;">&nbsp;اینجا کلیک نمایید</span></span></span><br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت سفارش&nbsp;پستی</span><span style="color: #ff6600;">&nbsp;کتاب 500 صفحه ای</span>&nbsp;<span style="color: #808080;">نمونه سوالات&nbsp;10 سال اخیر&nbsp;آزمون های استخدامی&nbsp;اینجا کلیک نمایید</span><br> </span><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت سفارش&nbsp;پستی</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">کتاب&nbsp;آموزشی&nbsp;7 درس عمومی</span>&nbsp;<span style="color: #808080;">استخدامی&nbsp;(به همراه سوالات 96) اینجا کلیک نمایید</span></span><span style="color: #616161;"><br> </span><span style="color: #ff6600;">+</span><span style="color: #808080;">&nbsp;</span><span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت دانلود نمونه&nbsp;</span><span style="color: #ff6600;">سوالات&nbsp;عمومی و تخصصی استخدام شهرداری‌ها</span><span style="color: #616161;">&nbsp;</span><span style="color: #808080;">اینجا کلیک نمایید</span></span></span></b></font> </div> </div> </div> <font face="cursive"><b> </b></font><blockquote> <p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #008000;">و) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون: </span></b></font></p> </blockquote> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>کارت شرکت در آزمون مذکور، از تاریخ 14 مردادماه 1398 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی قرار خواهد گرفت. آزمون استخدام مشاغل عملیاتی آتشنشانی در روز جمعه 18 مردادماه 1398 در مراکز استانها یا حوزهها برگزار خواهد شد. ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، نزدیکترین حوزه برگزاری آزمون به «شهرستان اعلام شده داوطلب در فرم ثبت نام جهت روز آزمون» میباشد که در فرم ثبتنام درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون، به منزله تأیید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط استانداریهای مربوط، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>مراحل و نحوه اعلام نتیجه تعیین حد نصاب علمی، اعلام نتایج و معرفی افراد جهت بررسی مدارک و آزمون عملی به شرح زیر صورت میپذیرد :</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>الف) کسب حدنصاب علمی: معرفی داوطلبان جهت شرکت در آزمون عملی و سایر مراحل استخدام، منوط به کسب حدنصاب لازم در آزمون علمی بوده و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه، سهمیههای قانونی و با رعایت سایر مبانی مقررات جاری مطابق قواعد زیر میباشد : پس از برگزاری آزمون نمرات داوطلبان به تفکیک مواد عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب آزمون، معادل پنجاه درصد(50%) بالاترین نمره مکتسبه در آزمون با ارزش وزنی چهل درصد(40 %) نمره عمومی و شصت درصد(60 %) نمره تخصصی در هر شغل محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار میگیرد. در این مرحله امتیازات و سهمیههای قانونی ذکرشده در بند 1 ،2 و 3 سهمیه ایثارگران محاسبه نمیگردد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>ب) انتخاب و اعلام لیست 3 برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حد نصاب علمی: انتخاب افراد سه برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک صرفاً از بین داوطلبینی که حد نصاب لازم را کسب نمودهاند، بر اساس نمره کل آنان با وزن چهل درصد (40 %) نمره عمومی و شصت درصد (60 %) نمره تخصصی افراد به ترتیب نمره فضلی و با در نظر گرفتن امتیازات سهمیه قانونی به تعداد چند برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل صورت میپذیرد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر:</span> نمره کل افراد در کارنامه اولیه صادر شده، صرفاً بر اساس اطلاعات خوداظهاری داوطلب بوده و نتیجه نهایی نمرات آنها پس از بررسی، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتیازات و سهمیه های قانونی و تأیید آن توسط استانداری مربوطه اعلام خواهد شد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>ج) انتخاب و اعلام لیست سه برابر ظرفیت جهت انجام آزمون عملی از بین دارندگان حدنصاب آزمون علمی :</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>انتخاب افراد سه برابر ظرفیت در هر شغل محل (در صورت وجود داوطلب واجد شرایط) جهت انجام آزمون عملی، صرفاً از بین دارندگان حدنصاب مرحله قبل که مدارک آنان بررسی و مورد تایید قرار گرفته است، بر اساس نمره کل آنان با وزن چهل درصد (40 %) نمره عمومی و شصت درصد (60 %) نمره تخصصی این افراد و با در نظر گرفتن امتیازات سهمیه قانونی در هر یک از آزمونهای علمی(عمومی و تخصصی) به تعداد سه برابر ظرفیت در هر شغل محل صورت میگیرد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>د) آزمون عملی مراحل آزمون عملی آتشنشان شامل ارزیابی عمومی و ارزیابی اختصاصی به شرح زیر میباشد :<br> * ارزیابی عمومی در شش مرحله شامل پرش طول، دو 9×4 متر، دو 45 متر، دو 540 متر، درازنشست، بارفیکس یا کشش از میله، از داوطلبین به عمل میآید.<br> * ارزیابی تخصصی در سه مرحله شامل حمل دو عدد خاموشکننده آتش با وزن شش کیلوگرم در مسیر 50×2 متر، حمل دو عدد لوله نواری دو و نیم اینچ در مسیر 50 متر مستقیم و حمل نردبان 3 متری آلومینیومی در مسیر 45 متر مستقیم میباشد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر 1:</span> هزینه آزمون عملی صرفاً از معرفی شدگان سه برابر ظرفیت اخذ خواهد شد و مبلغ آن متعاقباً اعلام میگردد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p><font face="cursive"><b>ه) معرفی به گزینش انتخاب نهایی داوطلبان بر اساس نتایج آزمون عملی و کسب حداقل 400 امتیاز از مجموع 900 امتیاز آزمون عملی بر اساس نمرات فضلی آنان با در نظر گرفتن سهمیه امتیازات قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش(نفر اصلی) به گزینش معرفی خواهد شد، که اسامی افراد مذکور در پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام میگردد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تذکر:</span> در صورت عدم تایید افراد معرفی شده توسط گزینش حداکثر به مدت دو سال پس از تاریخ اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان و در صورت انصراف آنان، حداکثر تا مدت یک سال پس از تاریخ اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان، سایر داوطلبان موضوع این بند به ترتیب نمره فضلی به گزینش معرفی خواهد شد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff0000;">تذکرات مهم</span></b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: justify;"><font face="cursive"><b>1 .چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود. در این صورت، خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.<br> 2 .انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل علمی، عملی و گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهد شد.<br> 3 .استخدام افراد با رعایت سایر قوانین و مقررات به صورت پیمانی میباشد.<br> 4 .به مدارک ارسالی معادل و همچنین مدارک تحصیلی که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.<br> 5 .داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) آنان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی استخدامی یکسان بوده باشد .<br> 6 .به دلیل لزوم توجه به احراز توانمندیهای جسمانی شاغلین در حوزه آتشنشانی، داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی میباشند و یا به تشخیص مراجع ذیصلاح توانایی اشتغال در مشاغل عملیاتی آتشنشانی را ندارند، مجاز به انتخاب شغل نمیباشند.<br> 7 .داوطلبان استخدام در آزمون مشاغل عملیاتی آتشنشانی، علاوه بر آزمون علمی میبایست در آزمون عملی نیز حائز شرایط لازم شوند.<br> 8 .افراد دارای مدارک بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده، برای شرکت در آزمون می بایست مدرک مقطع تحصیلی ذکر شده در آگهی را داشته باشند. بدیهی است صدور حکم کارگزینی پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی میباشد.<br> 9 .با توجه به اینکه، مدارک متقاضیان معرفی شده 3 برابر پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، سن، ایثارگری، معلولین عادی و سابقه اشتغال غیررسمی در شهرداریها یا سازمانهای وابسته(برای محاسبه حداکثر سن) و همچنین اطلاعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد، هیچگونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، آزمون عملی و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب از سایر فرآیند جذب و استخدام حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.<br> 10 .مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از آزمون علمی یا عملی و جذب، محرز شود داوطلب بهاشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر میشود.<br> 11 .اسامی پذیرفته شدگان پس از تأیید مراجع مربوطه از طریق سامانه اینترنتی اعلام خواهد شد.<br> 12.پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10روز کاری پس از اعلام رسمی توسط مجری آزمون، نسبت به ارائه مدارک لازم به استانداری مربوطه به منظور تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم ارائه هرگونه درخواست انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدرک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف از استخدام تلقی خواهد شد.</b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><div class="row" style="margin-bottom: 8px;"> <div class="col-md-12" style="padding: 0 15px;"> <div class="model5_main"> <font face="cursive"><b><span style="font-size: 10pt; color: #616161;"><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت دانلود</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">نمونه&nbsp;سوالات&nbsp;عمومی و تخصصی</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">استخدام&nbsp;سازمان آتش نشانی</span><span style="color: #808080;">&nbsp;اینجا کلیک نمایید</span></span></span><br></b></font> <font face="cursive"><b><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت سفارش&nbsp;پستی</span><span style="color: #ff6600;">&nbsp;کتاب 500 صفحه ای</span>&nbsp;<span style="color: #808080;">نمونه سوالات&nbsp;10 سال اخیر&nbsp;آزمون های استخدامی&nbsp;اینجا کلیک نمایید</span><br> </span><span style="color: #ff6600;">+</span>&nbsp;<span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت سفارش&nbsp;پستی</span>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">کتاب&nbsp;آموزشی&nbsp;7 درس عمومی</span>&nbsp;<span style="color: #808080;">استخدامی&nbsp;(به همراه سوالات 96) اینجا کلیک نمایید</span></span><span style="color: #616161;"><br> </span><span style="color: #ff6600;">+</span><span style="color: #808080;">&nbsp;</span><span style="color: #616161;"><span style="color: #808080;">جهت دانلود نمونه&nbsp;</span><span style="color: #ff6600;">سوالات&nbsp;عمومی و تخصصی استخدام شهرداری‌ها</span><span style="color: #616161;">&nbsp;</span><span style="color: #808080;">اینجا کلیک نمایید</span></span></span></b></font> </div> </div> </div> <font face="cursive"><b> </b></font><table style="height: 90px; width: 721px;"> <tbody> <tr style="height: 23px;"> <td style="width: 708px; height: 23px;" colspan="2"><font face="cursive"><b>تقویم آزمون استخدام آتش نشانی</b></font></td> </tr> <tr style="height: 23px;"> <td style="width: 274.679px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>شروع ثبت‌نام</b></font></td> <td style="width: 433.321px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>&nbsp;<span style="color: #ff6600;">روز دوشنبه 10 تیرماه 1398</span></b></font></td> </tr> <tr> <td style="width: 274.679px;"><font face="cursive"><b>زمان خرید توکن(پرداخت هزینه ثبت‌نام)</b></font></td> <td style="width: 433.321px;"><font face="cursive"><b>تا پایان روز سه‌شنبه 18 تیرماه 1398</b></font></td> </tr> <tr style="height: 23px;"> <td style="width: 274.679px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>پایان&nbsp;ثبت‌نام</b></font></td> <td style="width: 433.321px; height: 23px;"><font face="cursive"><b><span style="color: #ff6600;">تا پایان روز چهارشنبه 19 تیرماه 1398</span></b></font></td> </tr> <tr style="height: 23px;"> <td style="width: 274.679px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>زمان ویرایش اطلاعات</b></font></td> <td style="width: 433.321px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>تا پایان روز پنجشنبه 20 تیرماه 1398</b></font></td> </tr> <tr style="height: 23px;"> <td style="width: 274.679px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>زمان توزیع کارت ورود به جلسه</b></font></td> <td style="width: 433.321px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>از روز دوشنبه 14 مردادماه 1398</b></font></td> </tr> <tr style="height: 23px;"> <td style="width: 274.679px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>زمان شروع به کار باجه‌های رفع نقص</b></font></td> <td style="width: 433.321px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>&nbsp;از روز سه شنبه 15 مردادماه 1398</b></font></td> </tr> <tr style="height: 23px;"> <td style="width: 274.679px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>برگزاری آزمون</b></font></td> <td style="width: 433.321px; height: 23px;"><font face="cursive"><b>ساعت 9 صبح روز جمعه 18 مردادماه 1398</b></font></td> </tr> </tbody> </table> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font face="cursive"><b><span style="color: #808080;"><span style="color: #808080;"><span style="color: #008000;">جهت دانلود فایل شرایط احراز مشاغل اینجا کلیک نمایید برای دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و شرایط بر روی لینک زیر کلیک نمایید<br></span></span></span></b></font><br></p><h1><a data-cke-saved-href="http://www.yon.ir/pAEQj" href="http://www.yon.ir/pAEQj" target="_blank"><span style="font-family:cursive"><span style="color:red"><strong>yon.ir/pAEQj</strong></span></span></a></h1><p style="text-align: center;"><font face="cursive"><b><span style="color: #808080;"><span style="color: #808080;"><span style="color: #008000;">⬅️متقاضیان محترم برای مشاهده صفحه استخدام آتش نشانی به لینک زیر مراجعه نمایند.<br></span></span></span></b></font></p><h1><a data-cke-saved-href="http://www.yon.ir/pAEQj" href="http://www.yon.ir/pAEQj" target="_blank"><span style="font-family:cursive"><span style="color:red"><strong>yon.ir/pAEQj</strong></span></span></a></h1><p style="text-align: center;"><font face="cursive"><b><span style="color: #808080;"><span style="color: #808080;"><span style="color: #008000;"></span><br> </span><span style="color: #808080;">جهت دانلود فایل شغل محل های استان ها اینجا کلیک نمایید<br> </span><span style="color: #008000;"><span style="color: #008000;">جهت دانلود دفترچه راهنمای آزمون استخدامی آتش نشانی در سال 98 اینجا کلیک نمایید</span></span></span></b></font></p> <font face="cursive"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font face="cursive"><b><span style="color: #808080;"><span style="color: #808080;">جهت مشاهده </span></span><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #ff6600;">منابع تخصصی آزمون استخدام سازمان آتش نشانی </span></span><span style="color: #808080;"><span style="color: #808080;">اینجا کلیک نمایید</span></span></b></font></p> text/html 2019-06-19T19:37:36+01:00 testiha.ir سایت تستیها خرید و فروش بی ام و قدیمی - bmw - 518 -520-2002 http://testiha.ir/post/3191 خریدار بی ام و قدیمی 2002&nbsp; - 518&nbsp; - 520 یا هر نوع تو این مایه ها لطفا تلگرام یا پیامک نشد تماس بگیرید در خدمتم .موتوری سالم بدنه سالم -پلاک ملی باشه -سندم بنام-- پولشو نقد میدم کارت میکشم .09119196822 text/html 2019-06-19T16:22:25+01:00 testiha.ir سایت تستیها بی ام و http://testiha.ir/post/3190 <div><br></div><div>https://iranpelak.com/car-search/details/%D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%85+%D9%88-518/ad-58555924</div><div><br></div><div>https://iranpelak.com/car-search/details/%D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%85+%D9%88-518/ad-58871865</div><div><br></div><div><br></div><div>https://bama.ir/car/details-2-8054662/1973-bmw-2002-for-sale</div><div><br></div><div>https://bama.ir/car/details-2-8053877/1975-bmw-2002-for-sale</div><div><br></div><div><br></div><div>https://bama.ir/car/details-2-8020772/1974-bmw-2002-for-sale</div><div><br></div><div>https://bama.ir/car/details-2-7994200/1976-bmw-classic-for-sale</div><div><br></div><div><br></div><div>https://bama.ir/car/details-2-7994200/1976-bmw-classic-for-sale</div><div><br></div><div><br></div><div>https://bama.ir/car/details-2-8008050/1977-bmw-classic-for-sale</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-05-28T06:21:40+01:00 testiha.ir سایت تستیها آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی وزارت ورزش و جوانان )جهت دانلود 1398 http://testiha.ir/post/3189 <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><a href="http://failha.com/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/46431" title="آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۸">آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان )جهت دانلود کلیک کنید</a><a href="http://failha.com/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/46431" title="آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۸"><br></a></h2><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><a href="http://failha.com/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/46431" title="آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۸">آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان )جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><a href="http://failha.com/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/46431" title="آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۸">آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان )جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><a href="http://failha.com/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/46431" title="آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۸">آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان )جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><a href="http://failha.com/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/46431" title="آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۸">آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان )جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><a href="http://failha.com/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/46431" title="آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۸">آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان )جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> text/html 2019-05-27T06:45:34+01:00 testiha.ir سایت تستیها سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم-علوم پزشکی گلستان (1398 http://testiha.ir/post/3188 <h1><span style="background-color: #008080; color: #ffff00;">سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم-علوم پزشکی گلستان</span></h1> <p>یکی از والاترین سوالت برنامه نویس سیستم برای استخدامی علوم پزشکی را برایتان انجام میدهیم تا توانایی این را داشته باشید از استخدام بعنوان یرنامه نویس سیستم لذت برده و مشغول کار شوید با ما همراه باشید باسوالات جدید</p> <h2>سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی فعالیتهای مربوط به كارشناس برنامه نویس سیستم</h2> <h2><strong>سوالات استخدامی&nbsp; پایگاه داده ها -&nbsp;&nbsp; 460 سوال + جواب </strong></h2> <h2><strong> سوالات استخدامی&nbsp; تحلیل و طراحی سیستم ها - 380 سوال + جواب&nbsp;</strong></h2> <h2><strong> سوالات استخدامی&nbsp; زبان های برنامه نویسی -300سوال + جواب&nbsp;</strong></h2> <h2><strong> سوالات استخدامی&nbsp; طراحی الگوریتم&nbsp; 510 سوال + جواب&nbsp;</strong></h2> <h2><strong>سوالات استخدامی&nbsp; ساختمان داده ها&nbsp; 333 سوال + جواب&nbsp;</strong></h2> <div> <h1>بهمراه سوالات مواد آزمون عمومی &lt;&lt;بصورت رایگان &gt;&gt; برای تمامی مشاغل عبارتند از :</h1> <h2>( .1. سوالات استخدامی ششمین آزمون دستگاه های اجرایی&lt;&lt;. فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه&gt;&gt;1360&nbsp; عدد نمونه سوال +جواب</h2> <h2>2.سوالات استخدامی ششمین آزمون دستگاه های اجرایی&lt;&lt; ریاضی و آمار مقدماتی&gt; 1256عدد نمونه سوال +جواب</h2> <h2>3. سوالات استخدامی ششمین آزمون دستگاه های اجرایی &lt;&lt;زبان و ادبیات فارسی&gt;&gt;1364عدد نمونه سوال +جواب</h2> <h2>4. سوالات استخدامی ششمین آزمون دستگاه های اجرایی &lt;&lt;معارف اسلامی&gt;&gt;۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب</h2> <h2>5.سوالات استخدامی ششمین آزمون دستگاه های اجرایی &lt;&lt;زبان انگلیسی عمومی&gt;&gt;۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب</h2> <h2>6.سوالات استخدامی ششمین آزمون دستگاه های اجرایی &lt;&lt;اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی&gt;&gt;۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب</h2> <h2>7. سوالات استخدامی ششمین آزمون دستگاه های اجرایی &lt;&lt;هوش و توانمندیهای عمومی&gt;&gt;۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب</h2> </div><div><br></div><div><h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%88/46354" title="سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم-علوم پزشکی گلستان (قراردادی ۹۸)">سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم-علوم پزشکی گلستان (جهت دانلود کلیک کنید</a></h2><h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%88/46354" title="سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم-علوم پزشکی گلستان (قراردادی ۹۸)">سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم-علوم پزشکی گلستان (جهت دانلود کلیک کنید</a></h2><h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%88/46354" title="سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم-علوم پزشکی گلستان (قراردادی ۹۸)">سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم-علوم پزشکی گلستان (جهت دانلود کلیک کنید</a></h2></div> text/html 2019-05-11T19:23:49+01:00 testiha.ir سایت تستیها سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی -فرهنگیان http://testiha.ir/post/3187 <div><header class="entry-header"> <h1 class="entry-title">سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی</h1> </header> <div class="entry-content"> <h1><span style="background-color: #00ffff; color: #ff0000;">سوالات آزمون ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی</span></h1> <hr> <hr> <hr> <h2><span style="background-color: #ff0000; color: #ccffcc;">۱۰۰ سوال آزمون ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی</span></h2> <h2><span style="background-color: #ff0000; color: #ccffcc;">+ ۲۰ صفحه جزوه و کتابچه آزمون ضمن خدمت </span></h2> <form id="edd_purchase_45745" class="edd_download_purchase_form edd_purchase_45745" method="post"> <span itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"> </span> <div class="edd_purchase_submit_wrapper"> </div></form></div><form id="edd_purchase_45745" class="edd_download_purchase_form edd_purchase_45745" method="post"><div class="edd_purchase_submit_wrapper"> <span class="edd-cart-ajax-alert" aria-live="assertive"> </span> </div> </form> <hr> <hr> <hr> <hr> <h2><span class="st"><span dir="rtl"><em>سوالات ضمن خدمت حمایت</em> از <em>کالای ایرانی</em> (فرهنگیان).کارمندان اموزش و پرورش</span></span></h2></div><div><br></div><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/45748" title="سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی(جهت دانلود کلیک کنید</font></a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/45748" title="سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی"><br></a><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/45748" title="سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی(جهت دانلود کلیک کنید</font><br></a><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/45748" title="سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی(جهت دانلود کلیک کنید</font><br></a></li></ul></div></li></ul></div></li></ul></div></li></ul></div> text/html 2019-05-10T06:19:14+01:00 testiha.ir سایت تستیها سوالات مصاحبه استخدام دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی **اردیبهشت 98 http://testiha.ir/post/3186 <h2>+,سوالات مصاحبه استخدامی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری (1398)<br>+,سوالات مصاحبه استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (1398)<br>+, سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی&nbsp;(1398)<br>+,سوالات مصاحبه استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1398)<br>+, سوالات مصاحبه استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست (1398)<br>+ ,سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;سازمان هدفمندی یارانه ها&nbsp;(1398)<br>+, سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;بنیاد شهید و امور ایثارگران (1398)<br>+,سوالات مصاحبه استخدامی شرکت های آب و فاضلاب (1398<br>+, سوالات مصاحبه استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی (1398)<br>+,سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;روزنامه رسمی کشور&nbsp;(1398)<br>+, سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان&nbsp;(1398)<br>+, سوالات مصاحبه استخدامی سازمان امور مالیاتی (1398)<br>+, سوالات مصاحبه استخدامی وزارت صنایع و معادن (1398)<br>+ ,سوالات مصاحبه استخدامی سازمان امور اراضی (1398)<br>+,سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;مرکز اورژانس تهران (1398<br>+, سوالات مصاحبه استخدامی دیوان عدالت اداری (1398<br>+ ,سوالات مصاحبه استخدامی سازمان بهزیستی 1398<br>+,سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;سازمان شیلات (1398<br>+ ,سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;خبرگزاری ایرنا (1398<br>+ ,سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;بانک ملی&nbsp;(1398</h2> <div> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3/45649" title="سوالات مصاحبه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی (اردیبهشت ۹۸">سوالات مصاحبه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی (جهت دانلود کلیک کنید</a></h2> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3/45649" title="سوالات مصاحبه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی (اردیبهشت ۹۸">سوالات مصاحبه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی (جهت دانلود کلیک کنید</a></h2> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3/45649" title="سوالات مصاحبه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی (اردیبهشت ۹۸">سوالات مصاحبه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی (جهت دانلود کلیک کنید</a></h2> </li><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;">بهترین&nbsp; مجموعه&nbsp; <br> </li></ul> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3/45649" title="سوالات مصاحبه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی (اردیبهشت ۹۸">سوالات مصاحبه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی (جهت دانلود کلیک کنید</a></h2></div> </div> <div><br></div> text/html 2019-04-12T06:23:40+01:00 testiha.ir سایت تستیها نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه با جواب http://testiha.ir/post/3185 <h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a></h2> text/html 2019-04-04T04:43:47+01:00 testiha.ir سایت تستیها سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Access http://testiha.ir/post/3184 <h1><span style="background-color: #ff0000; color: #ffff00;">سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Access</span></h1> <h3>&nbsp;</h3> <h3>a4- نمونه سوالات&nbsp; بانک اطلاعاتی Access – تعداد 500 سوال با جواب</h3> <h3>[purchase_link id="22638" text="خرید" style="button" color="blue"]</h3><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><h1><span style="background-color: #ff0000; color: #ffff00;">سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Access</span></h1> <h3>&nbsp;</h3> <h3>a4- نمونه سوالات&nbsp; بانک اطلاعاتی Access – تعداد 500 سوال با جواب</h3> <h3>[purchase_link id="22638" text="خرید" style="button" color="blue"]</h3> <div><br></div> <div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-access/44652" title="سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Access">سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Acces کلیک کنید</a></h2> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-access/44652" title="سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Access">سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Acces کلیک کنید</a></h2> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-access/44652" title="سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Access">سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Acces کلیک کنید</a></h2> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-access/44652" title="سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Access">سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Acces کلیک کنید</a></h2> </li></ul></div> <div><br></div> <div><br></div></div> text/html 2019-03-28T04:08:58+01:00 testiha.ir سایت تستیها سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر(مجموعه سال 98) http://testiha.ir/post/3183 <h2 style="text-align: justify;">شرکت مس مزرعه (سهامی خاص) در نظر دارد از بین واجدین شرایط مرد بومی از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه حضوری و روانشناختی و گزینش به صورت قراردادی برای معدن و کارخانه آهک اهر دعوت به همکاری نماید. افرادیکه متقاضی شرکت در آزمون می باشند پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی نسبت به ثبت نام در شغل مورد نظر با توجه به شرایط ذکر شده <span style="color: #ff6600;">از تاریخ 1397/10/29 لغایت 1397/11/13</span> از طریق مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف (سایت کاراسا) مراجعه و اقدام نمایند.</h2> <div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی">سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر(جهت دانلود کلیک کنید</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی"><br></a> </h1> <div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی">سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر(جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h1> <div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی">سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر(جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h1> <div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی">سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر(جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h1></li></ul></div> </li></ul></div> </li></ul></div> </li></ul></div></li></ul></div> <h2>لازم به ذکر است محل خدمت افراد پذیرفته شده، معدن و کارخانه آهک و سایر حوزه های فعالیت شرکت می باشد.</h2> <h2><mark class="passage passage1"><span style="color: #008000;">&gt; شرایط شرکت در آزمون</span></mark></h2> <h2>1- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران<br> 2- تدیّن به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرّح در قانون اساسی<br> 3- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم<br> 4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقة محکومیت و سوء پیشینة کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد (با تأیید مراجع ذی‌صلاح)<br> 5- عدم اشتغال به تحصیل در مقطع مورد نیاز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به هنگام ثبت نام<br> 6- عدم اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگانها به هر شکل ممکن<br> 7- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تأیید امور ایمنی و بهداشت مجتمع مس آذربایجان<br> 8- داشتن حداقل معدل کل تحصیلی 12 برای متقاضیان فوق دیپلم و به بالا<br> 9- حداکثر سن قابل قبول ( تا تاریخ 1397/11/13) بدون احتساب مدت خدمت سربازی برای داوطلبین دیپلم 26سال، فوق دیپلم 28 سال و لیسانس 30 سال می باشد.<br> 10- مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد. (داوطلبینی که خدمت سربازی گذرانده اند، 2 سال به شرط سنی شان افزوده میگردد).</h2> <h1> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی">سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر(جهت دانلود کلیک کنید</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی"><br></a> </h1> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی">سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر(جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h1> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی">سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر(جهت دانلود کلیک کنید</a></h1> text/html 2019-03-24T07:38:29+01:00 testiha.ir سایت تستیها سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی http://testiha.ir/post/3182 <h3 class="med dPAwzb" aria-level="2" role="heading" style="text-align:left"><span dir="rtl"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold">سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی</font></span></h3><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font><div class="brs_col"> <p class="nVcaUb"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>نمونه</b> سوالات استخدامی جهاد دانشگاهی,</font></p> <p class="nVcaUb"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>استخدام</b> جهاد دانشگاهی,</font></p> <p class="nVcaUb"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>ثبت نام آزمون</b> استخدامی جهاد دانشگاهی,</font></p> <p class="nVcaUb"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>دانلود رایگان</b> سوالات <b>آزمون</b> استخدامی جهاد ,<br></font></p> </div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="nVcaUb"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>استخدام</b> جهاد دانشگاهی <b>اردبیل,</b></font></p><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="nVcaUb"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>ثبت نام استخدام</b> جهاد دانشگاهی,</font></p><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="nVcaUb"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>منابع ازمون</b> استخدامی جهاد دانشگاهی,</font></p> <p class="nVcaUb"><br></p> <h1> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-98/44542" title="سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی ۹۸">سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی کلیک کنید </a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-98/44542" title="سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی ۹۸"><br></a> </h1> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-98/44542" title="سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی ۹۸">سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی کلیک کنید <br></a></h1> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-98/44542" title="سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی ۹۸">سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی کلیک کنید </a></h1> text/html 2019-03-20T07:45:13+01:00 testiha.ir سایت تستیها سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی http://testiha.ir/post/3181 <p>استخدام نیروی #پرستار و #کمک_‌پرستار دانشگاه علوم پزشکی #کردستان در سال آینده<br><br><span title="small_orange_diamond" class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -54px -108px;">:small_orange_diamond:</span>معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان از برگزاری آزمون استخدامی برای جذب نیروی #پرستار، #کمک_پرستار و #فوریت‌های_پزشکی و یک فراخوان جذب نیروهای قراردادی در #سال_98 خبرداد.</p> <p><br></p> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸"><br></a> </h2> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2></li></ul> </li></ul> </li></ul> </li></ul> </li></ul> </li></ul> </li></ul> </li></ul> </li></ul></li></ul>